Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów dla przedsiębiorców z sektora MŚP na projekty wzornicze w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów, których celem będzie upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

Przy czym wdrażanie autorskiego wzoru należy rozumieć jako wdrażanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.

Konkurs posiada również oddzielny nabór, w którym dodatkowo przewiduje się, że nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (np. osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Ww. 5 regionów Polski Wschodniej, wyłączonych z konkursu to tereny województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, dla których finansowanie w tym zakresie przewidziane jest w ramach Programu Oeracyjnego Polska Wschodnia.

Ponadto miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest określane zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru dotyczącego adresu siedziby lub oddziału wnioskodawcy, a w przypadku przedsiębiorców ujętych w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adresu lub adresów wykonywania działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej oznacza, że zarówno adres siedziby oraz adresy oddziałów albo którykolwiek z adresów prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się poza regionami Polski Wschodniej.

Alokacja

Konkurs dla projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 3 515 000,00 zł,
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 46 485 000,00 zł.

Konkurs przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, dla projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 2 109 000,00 zł,
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 27 891 000,00 zł.

Wysokość wsparcia

Dofinansowanie do zakupu usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 85%. Wsparcie w tym zakresie udzielane jest w ramach pomocy de minimis.

Dla inwestycyjnej części projektu, pomoc udzielania jest zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej, a więc wysokość wsparcia uzależniona jest od lokalizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 60 000 zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.

Nabór wniosków

Konkurs jest podzielony na 2 rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

  • dla rundy I – od 4 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.,
  • dla rundy II – od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

AUTOR: Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dofinansowanie projektów wzorniczych na nowe lub znacząco ulepszone produkty

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.