Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Katowicach wydaną dnia 26.05.2015 r., obowiązek opracowania dokumentacji podatkowej powstaje w momencie, gdy łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza limit ustawowy.

Moment powstania obowiązku opracowania dokumentacji

Polskie przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych nie określają terminu w jakim podatnik zobowiązany jest do formalnego  i materialnego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Przepisy art 9a. ust. 4 ustawy CIT wskazują jedynie, iż podatnik jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji cen transferowych w terminie 7 dni od doręczenia żądania przez organy podatkowe lub skarbowe.

Brak precyzyjnego wskazania momentu powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji oraz terminu jej opracowania powoduje wątpliwość w jakim momencie podatnicy winni opracować dokumentację podatkową. Powoduje to, iż część podatników sporządza dokumentacje podatkowe po zakończonym roku lub nawet po kilku latach od momentu powstania obowiązku dokumentacyjnego, część podatników uważa, że obowiązek można spełnić nawet w trakcie kontroli, o ile pojawi się taka konieczność (w ustawowym terminie 7 dni).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiotowej interpretacji wskazał iż, moment powstania obowiązku dokumentacyjnego powstaje, gdy łączna wartość transakcji przekroczy limit wartości ustalony dla danego typu transakcji.

W praktyce oznacza to, że dokumentację podatkową należy sporządzać w momencie:

a) zawarcia umowy, gdy łączna kwota z niej wynikająca przekracza limit ustawowy, lub

b) gdy kolejny dokument (np. faktura, rachunek) zwiększy łączną wartość danej transakcji za dany rok powyżej limitu ustawowego.

Takie stanowisko organów podatkowych wskazuje, iż podatnicy powinni dokumentacje podatkowe przygotowywać „na bieżąco” (w trakcie roku) a nie czekać na zakończenie roku podatkowego czy też wszczęcie kontroli podatkowej.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Określenie istnienia obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi

Przedmiotowa interpretacja jednocześnie daje wskazówki dotyczące określenia istnienia obowiązku opracowania dokumentacji. Przedmiotem wątpliwości zarówno podatników jak również organów podatkowych wydających sprzeczne interpretacje jest, czy limity wskazane w ustawach o podatkach dochodowych powinny być odnoszone do wartości każdej z transakcji z osobna, czy też podatnicy powinni sumować wartość wszystkich transakcji realizowanych z danym kontrahentem (podmiotem powiązanym).

Przedmiotowa interpretacja wskazuje, iż podatnicy powinni ustalić wartość poszczególnych rodzajów transakcji z osobna (sumować wartości transakcji tego samego rodzaju) oraz porównać je do odpowiednich limitów.
Podatnicy powinni sporządzać dokumentacje podatkowe na bieżąco nie tylko ze względu na takie stanowisko organów podatkowych ale również z uwagi na własne bezpieczeństwo. Bowiem dokumentacje podatkowe sporządzone po dłuższym upływie czasu mogą okazać się niekompletne a nawet nierzetelne co może skutkować zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatku. Przygotowanie dokumentacji jest procesem czasochłonnym dlatego też już w momencie realizacji transakcji warto zacząć gromadzić wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do opracowania tego dokumentu.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dokumentacje cen transferowych należy sporządzać na bieżąco

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.