Nowe regulacje w zakresie cen transferowych, znacząco rozszerzają zakres informacji jakie podatnik winien  przedstawić w dokumentacji podatkowej, co ma przyczynić się do pozyskania przez organy podatkowe dokładniejszych informacji o warunkach transakcji, realizowanych  pomiędzy podmiotami powiązanymi.

UWAGA, AKTUALIZACJA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Wymogi dokumentacyjne obowiązujące w latach podatkowych rozpoczętych nie później niż 31.12.2016 r.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w katalogu elementów, które powinna obejmować dokumentacja podatkowa znajdują się:

  • analiza funkcjonalna (analiza aktywów, funkcji, ryzyk),
  • przewidywane koszty związane z transakcją oraz forma i termin zapłaty,
  • metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych czynników mających wpływ na transakcje,
  • opis korzyści oczekiwanych przez podmiot – w przypadku zakupu usług o charakterze niematerialnym.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Wymogi dokumentacyjne obowiązujące od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31.12.2016 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, dokumentacja podatkowa będzie składała się w przypadku niektórych podmiotów z trzech części:

  • dokumentacja podstawowa/ lokalna (tzw. local file) – obowiązkowy element dokumentacji, dla wszystkich pomiotów zobowiązanych do jej opracowania,
  • analiza porównawcza (ang. benchmarking) – obowiązkowy element dokumentacji dla podmiotów, których przychody lub koszty przekraczają wartość 10 mln EUR,
  • dokumentacja grupowa (tzw. master file) – obowiązkowy element dokumentacji dla podmiotów, których przychody lub koszty przekraczają 20 mln EUR.

W tabeli poniżej zostały przedstawione elementy dokumentacji podstawowej/lokalnej, natomiast w kolejnych artykułach zostanie omówiona analiza porównawcza i dokumentacja grupowa.

Dodatkowo, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia, szczegółowy opis elementów dokumentacji podatkowych sporządzanych od 2017 r. Przykładowo, projekt rozporządzenia wskazuje, iż w punkcie „opis przebiegu transakcji” należy przedstawić również kontekst, w jakim transakcja ma miejsce oraz zmian w stosunku do roku poprzedniego, jakie dotyczyły tego opisu.

Projekt rozporządzenia uwzględnia m.in. wytyczne Organizacji Współpracy i Rozwoju (OECD) i w założeniu ma ułatwić podatnikom sporządzenie poprawnej dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie powinno stanowić instrukcję dla podatników podczas sporządzania dokumentacji podatkowych.

Komentarz eksperta

Ewelina Wilczyńska, Doradca, Zespół Cen Transferowych 

Dokumentacje podstawowe sporządzane dla transakcji realizowanych od 2017 r. będę musiały zawierać szereg nowych informacji, do których przedstawienia podatnik nie był zobowiązany w obecnym stanie prawnym. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na konieczność prezentowania danych finansowych związanych z dokumentowaną transakcją (pkt 2), jak również szczegółowej kalkulacji dokonanych rozliczeń/ceny przedmiotu transakcji (pkt 5), co dla wielu podmiotów będzie wiązało się z koniecznością pozyskania od podmiotów powiązanych takich informacji, co w praktyce nie rzadko jest nie lada trudnością. Szczególnie istotną nowością jest konieczność przedstawienia informacji o przeprowadzonych restrukturyzacjach z podmiotami powiązanymi w danym roku i roku poprzedzającym dany rok.

Znowelizowane przepisy rozszerzają i uszczegóławiają zwartość dokumentacji podatkowej, co znacząco zwiększy czasochłonność przygotowania kompletnej dokumentacji. Dlatego też, aby zdążyć z opracowaniem dokumentacji w terminie (w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego), podatnicy powinni zacząć już w momencie realizacji transakcji gromadzić wszelkie dokumenty i informacje, niezbędne do opracowania dokumentacji.

AUTOR: Ewelina Wilczyńska, Doradca, Zespół Cen Transferowych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dokumentacje podatkowe od 2017 r. - jakie informacje należy przedstawić w dokumentacji?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.