fbpx

Treść artykułu

Ceny transferowe z pewnością należą do gorących tematów podatkowych. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów za pośrednictwem mediów, informuje o „lawinie” wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (APA), „sukcesach” postępowań w zakresie cen transferowych w postaci wielomilionowych doszacowań dochodów, o zasileniu szeregu pracowników departamentu odpowiedzialnego za ceny transferowe o doświadczonych ekspertów zrekrutowanych z firm doradczych.

O tym, że dużo się dzieje w dziedzinie transfer pricingu nie trzeba przekonywać żadnego dyrektora finansowego czy księgowego. Wystarczy, że działy finansowo księgowe otrząsnęły się po „rewolucji” w cenach transferowych datowanej na rok 2017, aby w połowie roku 2018 dowiedzieć się, że na rok 2019 planowane są kolejne gruntowne zmiany przepisów. Póki jednak trwają prace bilansowe, temat cen transferowych jest nijako zawieszony w poczekalni dla spraw mniej pilnych; z perspektywy początku roku, pozornie bardzo odległy wydaje się wrześniowy termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Jednak wkrótce po finalizacji prac bilansowych służby finansowe staną przed szeregiem dylematów, a jednym z pierwszym będzie wybór przepisów według których zostaną sporządzone dokumentacje za rok 2018. W przypadku dokumentacji za rok 2018 ustawodawca wspaniałomyślnie umożliwił podatnikom wybór jednego z dwóch reżimów przepisów; „starego” (czyli obowiązującego w latach 2017-2018) oraz „nowego” zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 01.01.2019. Doświadczenie doradców Grant Thornton, wskazuje, że wybór ten nie jest trywialny, ale wymaga przeanalizowania szeregu elementów.

Poniżej przedstawimy Państwu ogólny poradnik-procedurę, na jakie najważniejsze elementy należy zwrócić uwagę oraz o czym należy pamiętać podejmując decyzję o wyborze zgodnie z którymi przepisami sporządzić dokumentacje za rok 2018. W opracowaniu tym nie sposób ująć wszystkich czynników, które mogą wpływać na wybór decydentów, ale warto zasygnalizować te najistotniejsze.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Identyfikacja transakcji do udokumentowania

To pierwszy i oczywisty krok analizy. Mechanizm identyfikacji podmiotów zobligowanych do sporządzenia transakcji oraz zakresu dokumentowanych transakcji, jest zasadniczo różny w „starym” i „nowym” reżimie i został syntetycznie zaprezentowany w poniższej tabeli.

Elementy dokumentacji podatkowej

Porównując przepisy obowiązujące w roku 2017 i 2019 należy zwrócić uwagę na trzy istotne kwestie:

  • dokumentacja “local file” zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2019 zawiera obligatoryjnie element zwany analizą cen transferowych (tj. analizę porównawczą lub analizę zgodności). W świetle przepisów obowiązujących w roku 2017, do sporządzenia analizy cen transferowych zobligowane były te podmioty, których wartość przychodów/kosztów w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 10 mln EUR, a analiza cen transferowych stanowiła element dokumentacji podatkowej, niejako odrębny od dokumentacji lokalnej,
  • zakres elementów dokumentacji zgodnej z regulacjami z 2019 roku różni się nieznacznie od zakresu elementów w dokumentacji wcześniej obowiązujących. W związku z czym, podmioty które posiadają dokumentacje sporządzone za rok 2017, będą musiały dokonać stosownych modyfikacji aby dopasować treść dokumentacji do wymogów z roku 2019
  • w przypadku masterfile, przepisy z roku 2019 nakładają obowiązek sporządzenia masterfile na podmioty należące do grup kapitałowych zobligowanych do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego, jeżeli skonsolidowane przychody grupy przekroczyły 200 mln PLN.

Może zatem się okazać, że ze względu na konieczność sporządzenia analiz cen transferowych, sporządzenie dokumentacji zgodnie z regulacjami z roku 2019 jest finalnie bardziej pracochłonne i droższe. W przypadku podmiotów zobligowanych do sporządzenia dokumentacji grupowej (masterfile), przepisy znowelizowane są korzystniejsze.

Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji

Znowelizowane przepisy wprowadziły szereg nowych wyłączeń z obowiązku dokumentacji transakcji. Największe znaczenie dla podatników ma wyłączenie dla transakcji między podmiotami krajowymi, w przypadku jeżeli obie strony transakcji nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego z opodatkowania/z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz z ulgi na wsparcie nowych inwestycji oraz obie strony transakcji nie poniosły straty podatkowej.

Wybór reżimu dla całej grupy

W tych grupach kapitałowych, gdzie sporządzanie dokumentacji koordynowane jest centralnie, warto pamiętać, że wyboru przepisów wg których sporządzona jest dokumentacja za rok 2018, można dokonać dla każdego podmiotu odrębnie.

Konieczność składania dodatkowych oświadczeń

Od roku 2019 oświadczenia i informacja o cenach transferowych składane są wyłącznie środkami komunikacji elektronicznej. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, Zarząd zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, ze ceny transferowe ustalane są zgodnie z warunkami rynkowymi.

Powyższa procedura prezentuje najważniejsze punkty, które należy wziąć pod uwagę dokonując wyboru przepisów dla dokumentacji za rok 2018. Podatnicy kierujący się kryterium pracochłonności oraz ceny za wsparcie doradców, powinny pamiętać że mniej, nie zawsze oznacza taniej – w szczególności jeżeli w wycenie należy uwzględnić sporządzenie analizy cen transferowych. Te podmioty, w których warunki transakcji i parametry finansowe między 2017 i 2018, nie zmieniły się istotnie, będą rozważać czy zaktualizować dokumentacje sporządzone dla roku 2017, czy zainwestować w dokumentacje według „nowego formatu”, które być może będą mogły być wykorzystane w latach kolejnych.

Wybór przepisów zgodnie z którymi opracowane zostaną dokumentacje w roku 2018, wymaga przeanalizowania szeregu zmiennych – zarówno parametrów finansowych jak i kwestii jakościowych. Ostateczny wynik analizy w większości przypadków, nie jest możliwy do przewidzenia z góry.

Autor: Hanna Czogalla

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ceny transferowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane