Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. W oparciu o zgłoszenia z wszystkich województw, wybrano 5 głównych obszarów badawczych, których musi dotyczyć zgłaszany do dofinansowania projekt. Należą do nich następujące obszary:

  • zdrowe społeczeństwo
  • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
  • zrównoważona energetyka, transport i budownictwo
  • innowacyjne technologie dla środowiska
  • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu mogą być wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/ lub prac rozwojowych, koszty podwykonawstwa rozumianego, jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty budynków i gruntów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, koszty materiałów (np. surowców, półproduktów, odczynników) oraz koszty pośrednie związane z realizowanym projektem.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane wyłącznie do konsorcjów, w skład którego wchodzi  co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 340 000 000 PLN, w tym: 316 200 000 PLN dla województw innych niż województwo mazowieckie oraz 23 800 000 PLN dla województwa mazowieckiego.

Minimalna wartość  kosztów  kwalifikowalnych  projektu  dofinansowanego  w  ramach konkursu musi wynosić 1 mln PLN, natomiast maksymalna  wartość  kosztów  kwalifikowalnych  projektu  dofinansowanego  w  ramach konkursu nie może przekroczyć 8 mln PLN.

Maksymalna intensywność pomocy:

 

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r.

To już drugi konkurs w ramach Poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W pierwszym konkursie do dofinansowania zostało zgłoszone 154 projekty. Dofinansowanie przyznano na realizację 19 projektów.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Drugi konkurs Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.