Treść artykułu

Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki i stwierdził, iż np. dojazd z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca pracy (klienta) i z miejsca pracy do miejsca zamieszkania w przypadku konieczności rozpoczęcia podróży służbowej, bądź, gdy w związku z otrzymanym zleceniem naprawy serwisowej pracownik o godzinie 7 rano musi stawić się u klienta oznacza możliwość użycia samochodu służbowego do celów prywatnych.

Spółka zamierzała skorzystać z prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z używanymi w działalności gospodarczej samochodami o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (niebędącymi vanami, wielozadaniowymi itp.) takimi, jak: nabycie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Aby uznać wykorzystanie tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 Ustawy VAT postanowiła określić zasady używania tych pojazdów, założyć i prowadzić dla każdego z pojazdów ewidencję przebiegu pojazdu, spełniającą wymogi określone przepisami, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT-26. W zasadach używania pojazdów Spółka zamierza:

  • wprowadzić zapis o zakazie używania pojazdów do innych celów niż cele związane wyłącznie z działalnością gospodarczą Spółki,
  • zobowiązać użytkowników pojazdów do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie VAT,
  • wprowadzić zapis o obowiązku zostawiania pojazdów po godzinach pracy na parkingu znajdującym się w siedzibie Spółki, przy jednoczesnym zobowiązaniu pracowników ochrony do prowadzenia rejestru zawierającego datę i godzinę zjazdu danego pojazdu oraz datę i godzinę pobrania pojazdu z parkingu,
  • wprowadzić zakaz pobierania pojazdów z parkingu znajdującego się w siedzibie Spółki poza godzinami pracy,
  • wprowadzić możliwość pobierania pojazdów poza godzinami pracy w sytuacji gdy będzie to uzasadnione koniecznością realizacji celu wynikającego wyłącznie z działalności gospodarczej Spółki pod warunkiem, że będzie to prawidłowo udokumentowane w ewidencji przebiegu pojazdu oraz poleceniem wyjazdu służbowego,
  • wprowadzić uprawnienie dla pracowników do garażowania pojazdami pod domem pracownika w sytuacji, gdy będzie to spowodowane koniecznością rozpoczęcia podróży służbowej poza obowiązującymi pracownika godzinami pracy i będzie udokumentowane w ewidencji przebiegu pojazdu oraz poleceniem wyjazdu służbowego.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Dla organu wydającego interpretację kluczową rolę w rozwiązaniu przedstawionego problemu odegrały przepisy wskazujące, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją (napraw) w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. „Dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.” Wskazał też, że „Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.”

Zdaniem fiskusa, opisane przez Spółkę procedury, nie wykluczają użycia przez pracowników samochodów do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki, ponieważ możliwy jest dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie samochodem służbowym. Zatem ustalone zasady używania pojazdów będą przewidywały ich użycie do celów mieszanych. „Używanie samochodów przez pracowników do świadczenia pracy na rzecz Wnioskodawcy, stanowią niewątpliwie wykorzystywanie pojazdów do działalności gospodarczej. Jednakże w tak przedstawionych okolicznościach nie można obiektywnie stwierdzić, że ww. samochody będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Opisany sposób użytkowania tych samochodów umożliwia ich użycie np. w czasie wolnym od wykonywania zadań służbowych do celów prywatnych osób uprawnionych, pracowników (np. dojazd do miejsca zamieszkania, prywatne użycie w czasie wolnym od obowiązków służbowych lub użycie pojazdów w weekendy, gdy samochód będzie garażowany pod domem pracownika).(…)Należy zatem stwierdzić, że w opisanych warunkach Wnioskodawca nie stworzył procedur/zasad wykorzystania pojazdów w pełni wykluczających potencjalny ich użytek prywatny, co powoduje, że przedmiotowe pojazdy nie będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.”

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 sierpnia 2014 r., nr IPTPP4/443-361/14-6/ALN.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane