Na początku czerwca rusza kolejny nabór wniosków w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP”. Już od 8 czerwca przedsiębiorcy mający pomysł na innowacyjny lub znacząco ulepszony produkt lub usługę, technologię produkcji lub projekt wzorniczy oraz zainteresowani współpracą z instytucją naukową będą mogli ubiegać się o wsparcie dla swoich inicjatyw. Celem konkursu jest wspieranie współpracy nauki z biznesem poprzez wykorzystanie w przedsiębiorstwach zarówno doświadczenia, jak i zaplecza oraz kadry naukowej uczelni.

Wspieranie innowacyjności, a przy tym współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaangażowania technologicznego, jest zadaniem szczególnie istotnym w celu podniesienia konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z narzędzi mających efektywnie wspierać tego typu przedsięwzięcia są „Bony na innowacyjność”. W ramach konkursu trwającego od czerwca 2016 do marca 2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 swoim wsparciem objęła łącznie ponad 200 projektów z terenu całej Polski. Łączna kwota przyznanego dofinansowania przekroczyła 40 000 000 zł.

W okresie od 8 czerwca 2017 do 8 lutego 2018 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie całego kraju ponownie będą mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów obejmujących zlecanie jednostkom naukowym opracowania pomysłów na nowe lub znacząco ulepszone wyroby przedsiębiorstwa, technologię produkcji lub innowacyjne projekty wzornicze. Głównym celem działania jest upowszechnienie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach bonu na innowacyjność ubiegać się mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a wnioskowane dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na realizację projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Dodatkowo wsparcie finansowe będzie mogło zostać przyznane na zakup innowacji nietechnologicznej, jeśli jest będzie ona powiązana z opracowaniem dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w zdaniu poprzednim (jej wartość nie może przekraczać 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu). Kosztem kwalifikowalnym będzie również zakup materiałów niezbędnych do opracowania zamawianej usługi (maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Minimalna wartość projektu: 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość projektu: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

W rozpoczynającym się w czerwcu naborze na dofinansowanie dla przedsiębiorców zagwarantowano łączną kwotę w wysokości 65 000 000 zł.

AUTOR:  Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Innowacje w przedsiębiorstwach – rusza kolejna edycja Bonów na innowacje dla MŚP

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.