Już od 1 sierpnia przedsiębiorcy z terenu województwa zachodniopomorskiego będą mogli starać się o pozyskanie środków unijnych na rozwój infrastruktury B+R w swoich przedsiębiorstwach.

Doświadczenia z realizacja RPO w zakresie 1 Osi Priorytetowej Gospodarka – Innowacje – Technologie w województwie zachodniopomorskim w latach 2007 – 2013 pokazały wyraźnie, że przyznane dotacje unijne przyczyniły się do wzrostu poziomu aktywności innowacyjnej przedsiębiorców działających na terenie województwa. Jednocześnie jako niewystarczające, a tym samym wymagające bardziej intensywnego wsparcia, zostały ocenione działania związane z prowadzeniem prac B+R, współpracy z jednostkami naukowymi czy instytucjami otoczenia biznesu. Wartość dofinansowania podpisanych umów w ramach kategorii Infrastruktura B+RT wynosiła 5 025, 0 tys. EUR – zrealizowanych zostało wyłącznie 6 projektów. Dodatkowo przeprowadzone w 2013 r. badania ewaluacyjne wykazały, że własne prace B+R prowadzi ok. 14% przedsiębiorstw. Dlatego też w dalszym ciągu konieczne jest wspieranie przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności B+R (Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WZ 2014 r.)

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

W obecnej perspektywie finansowej, przedsiębiorcy już niedługo będą mogli ponownie starać się o środki na zwiększenie swojej aktywności badawczo-rozwojowej. W okresie od 1 sierpnia do 30 września br. prowadzony będzie nabór wniosków w konkursie w ramach Działania 1.2. Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego, na który przeznaczono 41 360 000,00 zł. Jest to kolejna szansa dla firm chcących aktywnie działać w sferze badawczo-rozwojowej, a tym samym unowocześniać i dostosowywać swoją ofertę do potrzeb swoich odbiorców.

Możliwość ubiegania się o środki unijne będą mieli przedsiębiorcy prowadzący zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na realizację inwestycji w infrastrukturę B+R oraz działania mające na celu tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. W ramach dofinansowania możliwe będzie pozyskanie środków unijnych na realizację przedsięwzięć związanych z nabyciem aparatury badawczo-rozwojowej i innych środków trwałych. Wsparciem finansowym będzie mógł być również objęty m.in. zakup nieruchomości, robót i materiałów budowlanych, a także wartości niematerialnych i prawnych oraz usług szkoleniowych.

Udział dofinasowania w kosztach całkowitych realizacji przedsięwzięcia wyniesie maksymalnie do 55% kosztów w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw i 35% w przypadku dużych przedsiębiorstw.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

 

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.