Obowiązek posiadania kasy fiskalnej oraz prowadzenia przy jej pomocy ewidencji obrotu przedsiębiorstwa, dotyczy wszystkich podatników, prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ten ogólny przepis znajdziemy w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Istnieje jednak zapis (art. 111 ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług), na mocy którego Minister Finansów w drodze rozporządzenia ma prawo do zwolnienia niektórych podatników i niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Przykładowo, z takiego zwolnienia można skorzystać właśnie przy odsprzedaży pakietów sportowych dla pracowników firmy (oraz członków ich rodzin) zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Pracodawca ma możliwość korzystania ze zwolnienia z ewidencji takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej na mocy przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień.  W poz. 36 załącznika wskazano, że zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Inaczej jest w przypadku, gdy firma posiada już kasę fiskalną i rozpoczęła ewidencjonowanie tych czynności przed 1 stycznia 2017 r.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Wyjątek – zwolnienie dla zleceniobiorców

Jeśli chodzi o możliwość zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży karnetów sportowych dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne, to wyżej wymienione zwolnienie nie ma zastosowania. Należna zapłata za pakiety sportowe potrącana jest przez firmę przy wypłacie wynagrodzenia dla zleceniobiorców. Tak więc, zapłata nie zostaje dokonana bezpośrednio z konta bankowego nabywcy usługi. Jeśli z dokumentów poświadczających zapłatę, czyli w tym przypadku potrącenie, jednoznacznie wynika, czego dotyczyła usługa, to taka sprzedaż powinna obowiązkowo być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

Takie zdanie zaprezentowano również w wyroku WSA w Łodzi z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 339/14,  zapłata dokonywana w formie potrącenia z wynagrodzenia za zlecenie nie jest tożsama z dokonaniem zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego. Sprzedaż karnetów sportowych zleceniobiorcom, która została opłacona w powyższy sposób, powinna być zatem zaewidencjonowana w kasie rejestrującej (jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania ze względu na obroty).

Odpłatne przekazanie karnetów sportowych a VAT

Zgodnie z ustawą o VAT świadczenie usług wstępu do obiektów sportowych opodatkowane jest preferencyjną stawką 8% podatku VAT. Co do zasady, odpłatne świadczenie usług należy również udokumentować fakturą. Jednak jeśli nabywcą usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, pracodawca, który odsprzedaje oraz częściowo finansuje swoim pracownikom tego typu usługi nie ma obowiązku wystawienia faktury, chyba, że pracownik zgłosi takie żądanie. Wymieniona regulacja wynika z zapisu art. 106b ust. 3 ustawy o VAT. Należy jednak pamiętać, że brak obowiązku udokumentowania transakcji między pracodawcą a pracownikiem nie zwalnia podatnika z konieczności rozliczenia VAT od wyżej wymienionej czynności. Odsprzedając karnety sportowe pracownikom, spółka realizuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak więc, od faktury dokumentującej zakup pakietów sportowych, które następnie stają się przedmiotem odsprzedaży, spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Karnety sportowe – czy powstaje obowiązek ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agata Próchnicka

Starszy specjalista ds. księgowości

Skontaktuj się

Agata Próchnicka

Starszy specjalista ds. księgowości

Poproś o kontakt

Agata Próchnicka

Starszy specjalista ds. księgowości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.