Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania pozwoli organom podatkowym oceniać działania podatników pod kątem tego, czy nie prowadzą one do unikania opodatkowania. Klauzula będzie miała zastosowanie również wobec czynności dokonanych w przeszłości, jeżeli korzyści z nich wynikające są nadal uzyskiwane przez podatnika.

Organy podatkowe stosując Klauzulę będą miały prawo kwestionować skutki podatkowe czynności dokonanych przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, jeżeli sposób działania podatnika był sztuczny.

Ocena działań podatnika

Jeżeli organ podatkowy uzna, że podatnik w sposób sztuczny osiągnął określony cel gospodarczy będzie mógł ustalić skutki podatkowe podjętych działań odnosząc je do takiego stanu rzeczy jaki mógłby zaistnieć gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Organ podatkowy może dokonać zatem rekwalifikacji czynności podjętych przez podatnika i na jej podstawie ustalić „właściwe” skutki podatkowe.

Ocena, czy sposób działania był sztuczny będzie dokonywana przy uwzględnieniu m.in następujących przesłanek:

  1. nieuzasadnione dzielenie operacji,
  2. angażowanie podmiotów pośredniczących pomimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego,
  3. uzyskanie stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności,
  4. występowanie elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących,
  5. występowanie ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania

Jeżeli organ podatkowy uzna, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, wówczas określi skutki podatkowe na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby gdyby czynności nie dokonano (a więc pominie skutki podatkowe takich czynności).

Zgodnie z przepisami przejściowymi, organy podatkowe mogą stosować Klauzulę wobec działań podjętych przed jej wejściem w życie, przy czym mogą one weryfikować wyłącznie skutki podatkowe takich działań, które wystąpią po 15 lipca 2016 roku.

Postępowania podatkowe dotyczące unikania opodatkowania przy zastosowaniu nowych przepisów będą prowadzone przez Ministerstwo Finansów. W toku postępowania Minister Finansów może zasięgać opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, która nie jest dla Ministra Finansów wiążąca.

Opinia zabezpieczająca

Wątpliwości dotyczące stosowania Klauzuli podatnicy będą mogli rozstrzygać zwracając się do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlega opłacie w wysokości 20 tys. zł. We wniosku podatnik powinien wskazać w szczególności precyzyjny opis działań (zarówno planowanych, rozpoczętych jak i dokonanych), ich cele oraz ekonomiczne uzasadnienie, a także skutki podatkowe, w tym korzyści podatkowe będące ich rezultatem.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien być wydany nie później niż w terminie 6 miesięcy.

W związku z wejściem w życie Klauzuli podatnicy powinni z dużą uwagą analizować swoje działania oraz ocenić ryzyko zastosowania Klauzuli wobec działań podjętych w przeszłości, jeżeli ich skutki podatkowe mają nadal wpływ na rozliczenia podatkowe.

Generalny charakter Klauzuli powoduje, że sposób jej stosowania przez Ministra Finansów będzie możliwy do oceny za kilka lat. Okres ten będzie zatem czasem podwyższonej niepewności.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania weszła w życie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.