Strategiczni podatnicy będą od 1 stycznia 2016 roku podlegać pod Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa o administracji podatkowej. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia mającego na celu doprecyzowanie, w stosunku do których podatników zmieni się właściwość organów podatkowych.
Najistotniejszą zmianą będzie powołanie Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (KWUS), którym będzie Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Kogo dotyczą zmiany

KWUS swoją właściwością obejmie:

  • wszystkich podatników o rocznym przychodzie netto w wysokości co najmniej 50 mln euro;
  • podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące te grupy;
  • banki państwowe i działające w formie spółek akcyjnych;
  • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;
  • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz
  • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zmiany obejmą również podatników, których przychody roczne nie przekraczają 50 mln euro. W przypadku podatników i płatników, którzy w ostatnim roku podatkowym osiągnęli przychód netto w wysokości co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro właściwym będzie naczelnik „dużego urzędu skarbowego” wskazanego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MF.

Kwoty w euro dla potrzeb powyższej kalkulacji przeliczane będą po średnim kursie euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego.

Przepis przejściowy

Projekt Rozporządzenia MF zawiera ponadto przepis przejściowy, zgodnie z którym zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego następuje z dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. 1 stycznia 2016 r.) na podstawie danych za 2014 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym na podstawie danych za rok podatkowy, który zakończył się w 2014 r.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia MF jest na etapie konsultacji społecznych.

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy obejmie swoim zasięgiem ok 3800 podmiotów, będących największymi przedsiębiorstwami. Pozostałe 19 tzw. „dużych urzędów skarbowych” będzie obsługiwać przedsiębiorstwa osiągające mniejsze przychody.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276806

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kluczowych podatników obsłuży Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.