fbpx

Treść artykułu

Od września będzie jedna baza zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT, ale przy okazji płatności będzie trzeba realizować na wskazany w tej bazie rachunek bankowy.

Na początku kwietnia br. Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli m.in. PIT, CIT i Ordynację podatkową. Jak wynika z uzasadnienia do projektu są to kolejne zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Zmiany w VAT od września 2019 r.

Szef KAS będzie prowadził, zamiast rejestru wykreślonych podatników, przywróconych i zarejestrowanych jeden rejestr podmiotów:

  • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona

Będzie zatem możliwe sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie, w tym według stanu na dzień sprawdzenia – na ten dzień będą udostępniane następujące dane:

  1. firma (nazwa) lub imię i nazwisko;
  2. numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
  3. numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany.

Co istotne, planuje się, aby wyszukiwanie było możliwe nie tylko według numeru NIP, ale również po fragmencie nazwy firmy.

Tym samym ustawodawca chce wprowadzić łatwy instrument by możliwe było uznanie za spełnione dochowanie należytej staranności.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Zmiany w PIT i CIT od 2020 r.

Nowy rejestr dla celów VAT będzie zawierał również wykaz rachunków bankowych podmiotów w nim wykazanych, co będzie przekładało się na obowiązek dokonywania płatności za faktury na taki właśnie rachunek, aby wydatek został uznany za koszt podatkowy. Ustawodawca przewiduje bowiem zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego lub została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie dla celów VAT – w odniesieniu do kontrahenta będącego zarejestrowanym jako podatnika VAT czynnego.

Ważny fragment

Można będzie uniknąć powyższego zakazu i zapłacić za fakturę na rachunek nie wymieniony w wykazie pod warunkiem zawiadomienia organu podatkowego o tym fakcie w terminie 3 dni od daty zlecenia przelewu.

Przepisy te nie będą miały zastosowania do innej formy zapłaty niż zapłata na rachunek bankowy, a więc kompensata, potrącenie, zapłata kartą kredytową lub płatniczą.

Regulacje w tym zakresie mają obowiązywać od 2020 r.

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 2020 r.

Ustawodawca wskazuje jakie elementy ma zawierać zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek niż wynikający z bazy.

Zapłata na rachunek inny niż wskazany w bazie danych oraz brak stosownej informacji w terminie 3 dni skutkować będzie  odpowiedzialnością solidarną całym swoim majątkiem wraz z podmiotem dokonującym dostawy lub świadczenia usług za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na czynność.

Regulacje w tym zakresie mają obowiązywać od 2020 r.

Powszechny dostęp do bazy podatników VAT niewątpliwie będzie miał wpływ na ocenę staranności podatników w zakresie wyboru kontrahentów i eliminacji przypadków wplątania w karuzele podatkowe, czy inne niepożądane sytuacje, które mogłyby skutkować zakwestionowaniem przebiegu transakcji.

Będzie trzeba weryfikować bazę podatników dla celów uznania wydatku za koszt podatkowy, aby we właściwym terminie zgłosić zapłatę na rachunek inny niż wskazany w bazie, aby nie ponosić odpowiedzialności za zaległości kontrahenta.

AUTOR: Dorota Borkowska-Chojnacka, Doradca, Doradztwo Podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

NIK zaleca kontrole podatkowe w SSE

28 maja 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała komunikat „Strefy niespecjalnie ekonomiczne”, krytycznie oceniający funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Wnioski z niego płynące mogą być niepokojące także dla podatników, gdyż zalecane są wzmożone kontrole…

Najczęściej czytane