fbpx

Treść artykułu

Z początkiem sierpnia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Jak wynika z treści uzasadnienia projektu, nowelizacją objęte zostały przepisy, które w obecnym stanie prawnym mają negatywny wpływ na rozwój innowacyjności. Projektowane zmiany mają stanowić odpowiedź na postulaty, które w toku tworzenia projektu zostały podniesione przez przedstawicieli środowisk przedsiębiorców oraz jednostek naukowych i inwestorów. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja nowelizacji przepisów ustaw o PIT i CIT, przewidujących ulgi podatkowe na działalność badawczo – rozwojową (B+R).   

Wzrost poziomu kosztów kwalifikowanych odliczanych od podstawy opodatkowania

Zgodnie z ogólną zasadą, przedsiębiorca ponoszący wydatki na działalność badawczo – rozwojową może odliczyć od podstawy opodatkowania część kosztów uzyskania przychodu poniesionych na ową działalność. Koszty podlegające odliczeniu (tzw. koszty kwalifikowane), jak również maksymalny poziom odliczeń zostały sprecyzowane w przepisach ustaw PIT i CIT. W aktualnym stanie prawnym kwota, o którą można obniżyć podstawę opodatkowania wynosi od 30% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów kwalifikowanych. W tym zakresie projektodawca przewiduje znaczny wzrost wspomnianego maksymalnego poziomu odliczeń. Projekt ustawy nowelizującej zakłada bowiem podwyższenie górnej granicy do 100%, a nawet do 150% kosztów kwalifikowanych (dla podmiotów posiadających status centrum badawczo – rozwojowego).

Proponowane zmiany mają na celu stymulację wydatków na działalność B+R, co zdaniem projektodawcy bezpośrednio przełoży się na rozwój innowacyjności.

 

Nowe koszty kwalifikowane

Wraz ze zwiększeniem maksymalnego poziomu odliczenia dla kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo – rozwojową, projektodawca proponuje również rozszerzenie katalogu tych wydatków. Omawiany projekt zakłada bowiem, że do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą również należności z tytułu usług, wykonanych na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jak również składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w związku z owymi należnościami, w stosunku w jakim czas przeznaczony na wykonanie działalności badawczo – rozwojowej pozostawać będzie do całości czasu poświęconego na wykonanie danej usługi. Nadto nowelizacja zakłada włączenie do katalogu kosztów kwalifikowanych wydatków na nabycie sprzętu specjalistycznego, wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej a niebędącego środkiem trwałym, jak również kosztów nabycia usług  wykorzystania aparatury naukowo-badawczej na potrzeby tejże działalności.

Projektodawca przewiduje także szereg zmian mających na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjne, które pojawiały się w toku stosowania aktualnych przepisów (np. w zakresie zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków na ekspertyzy i opinie). Nadto szczególne kategorie kosztów kwalifikowanych zostały przewidziane dla jednostek posiadających status centrum badawczo – rozwojowego

Ulgi dla Centrów badawczo – rozwojowych

Projekt zakłada zmianę zasad wsparcia podmiotów posiadających status centrów badawczo – rozwojowych. Podmioty te będą bowiem dysponowały rozszerzonym katalogiem kosztów kwalifikowanych, do których projektodawca zaliczył m.in. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali wykorzystywanych do działalności B+R, jak również koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, które zostały uzyskane od osób trzecich w związku z tą działalnością. Wysokość odliczenia wspomnianych kosztów została ograniczona 10 % przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej danego podatnika.

Zasady odliczania kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym koszty  kwalifikowane podlegają  odliczeniu,  jeżeli  nie  zostały podatnikowi  zwrócone  w  jakiejkolwiek  formie. W tym zakresie projektodawca proponuje, by wspomniane ograniczenie objąć również te koszty, która uprzednio nie zostały  odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, co ma zapobiec sytuacjom, w których raz odliczone od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane podlegałyby ponownemu odliczeniu.

Ponadto, zgodnie z projektem, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej  strefy  ekonomicznej  na  podstawie  zezwolenia,  prawo  do  odliczenia kosztów kwalifikowanych przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do wydatków, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem.

Omawiana ustawa nowelizująca jest elementem pakietu ustaw, których celem jest eliminacja barier prawnych i podatkowych dla rozwoju innowacyjności. Zdaniem projektodawcy omawiane zmiany pozwolą na wprowadzenie instrumentów podatkowych, wspierających prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej oraz stanowiących bodziec dla rozwoju inwestycji w tym zakresie. Czy projektowane zmiany przyniosą założony rezultat? Odpowiedź na to pytanie poznamy za pewnie już na początku w przyszłego roku. Zmiany dotyczące omawianej ulgi podatkowej na działalność badawczo – rozwojową mają bowiem wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

AUTOR: Marek Pawlak, Specjalista, Kancelaria Prawna

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane