Treść artykułu

Z początkiem sierpnia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Jak wynika z treści uzasadnienia projektu, nowelizacją objęte zostały przepisy, które w obecnym stanie prawnym mają negatywny wpływ na rozwój innowacyjności. Projektowane zmiany mają stanowić odpowiedź na postulaty, które w toku tworzenia projektu zostały podniesione przez przedstawicieli środowisk przedsiębiorców oraz jednostek naukowych i inwestorów. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja nowelizacji przepisów ustaw o PIT i CIT, przewidujących ulgi podatkowe na działalność badawczo – rozwojową (B+R).   

Wzrost poziomu kosztów kwalifikowanych odliczanych od podstawy opodatkowania

Zgodnie z ogólną zasadą, przedsiębiorca ponoszący wydatki na działalność badawczo – rozwojową może odliczyć od podstawy opodatkowania część kosztów uzyskania przychodu poniesionych na ową działalność. Koszty podlegające odliczeniu (tzw. koszty kwalifikowane), jak również maksymalny poziom odliczeń zostały sprecyzowane w przepisach ustaw PIT i CIT. W aktualnym stanie prawnym kwota, o którą można obniżyć podstawę opodatkowania wynosi od 30% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów kwalifikowanych. W tym zakresie projektodawca przewiduje znaczny wzrost wspomnianego maksymalnego poziomu odliczeń. Projekt ustawy nowelizującej zakłada bowiem podwyższenie górnej granicy do 100%, a nawet do 150% kosztów kwalifikowanych (dla podmiotów posiadających status centrum badawczo – rozwojowego).

Proponowane zmiany mają na celu stymulację wydatków na działalność B+R, co zdaniem projektodawcy bezpośrednio przełoży się na rozwój innowacyjności.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Grant Thornton

 

Nowe koszty kwalifikowane

Wraz ze zwiększeniem maksymalnego poziomu odliczenia dla kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo – rozwojową, projektodawca proponuje również rozszerzenie katalogu tych wydatków. Omawiany projekt zakłada bowiem, że do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą również należności z tytułu usług, wykonanych na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jak również składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w związku z owymi należnościami, w stosunku w jakim czas przeznaczony na wykonanie działalności badawczo – rozwojowej pozostawać będzie do całości czasu poświęconego na wykonanie danej usługi. Nadto nowelizacja zakłada włączenie do katalogu kosztów kwalifikowanych wydatków na nabycie sprzętu specjalistycznego, wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej a niebędącego środkiem trwałym, jak również kosztów nabycia usług  wykorzystania aparatury naukowo-badawczej na potrzeby tejże działalności.

Projektodawca przewiduje także szereg zmian mających na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjne, które pojawiały się w toku stosowania aktualnych przepisów (np. w zakresie zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków na ekspertyzy i opinie). Nadto szczególne kategorie kosztów kwalifikowanych zostały przewidziane dla jednostek posiadających status centrum badawczo – rozwojowego

Ulgi dla Centrów badawczo – rozwojowych

Projekt zakłada zmianę zasad wsparcia podmiotów posiadających status centrów badawczo – rozwojowych. Podmioty te będą bowiem dysponowały rozszerzonym katalogiem kosztów kwalifikowanych, do których projektodawca zaliczył m.in. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali wykorzystywanych do działalności B+R, jak również koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, które zostały uzyskane od osób trzecich w związku z tą działalnością. Wysokość odliczenia wspomnianych kosztów została ograniczona 10 % przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej danego podatnika.

Zasady odliczania kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym koszty  kwalifikowane podlegają  odliczeniu,  jeżeli  nie  zostały podatnikowi  zwrócone  w  jakiejkolwiek  formie. W tym zakresie projektodawca proponuje, by wspomniane ograniczenie objąć również te koszty, która uprzednio nie zostały  odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, co ma zapobiec sytuacjom, w których raz odliczone od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane podlegałyby ponownemu odliczeniu.

Ponadto, zgodnie z projektem, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej  strefy  ekonomicznej  na  podstawie  zezwolenia,  prawo  do  odliczenia kosztów kwalifikowanych przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do wydatków, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem.

Omawiana ustawa nowelizująca jest elementem pakietu ustaw, których celem jest eliminacja barier prawnych i podatkowych dla rozwoju innowacyjności. Zdaniem projektodawcy omawiane zmiany pozwolą na wprowadzenie instrumentów podatkowych, wspierających prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej oraz stanowiących bodziec dla rozwoju inwestycji w tym zakresie. Czy projektowane zmiany przyniosą założony rezultat? Odpowiedź na to pytanie poznamy za pewnie już na początku w przyszłego roku. Zmiany dotyczące omawianej ulgi podatkowej na działalność badawczo – rozwojową mają bowiem wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

AUTOR: Marek Pawlak, Specjalista, Kancelaria Prawna

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Prosta spółka akcyjna z podpisem Prezydenta!

Ustawa wprowadzająca do polskiego systemu prawnego prostą spółkę akcyjną została właśnie podpisana przez Prezydenta. Akt prawny przewiduje szereg innowacyjnych rozwiązań mających na celu stworzenie przyjaznego środowiska biznesowego dla przedsięwzięć opartych o nowoczesne technologie, poprzez umożliwienie…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Kancelaria prawna

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane