Wielkimi krokami zbliża się obszerna nowelizacja ustaw regulujących opodatkowanie podatkiem dochodowym. Wśród najbardziej istotnych zmian należy wskazać między innymi modyfikację ograniczeń związanych z tzw. cienką kapitalizacją, czyli zasad zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z korzystaniem z finansowania zewnętrznego (wcześniej na ten temat pisaliśmy tutaj). Nowe zasady obowiązywać będą już od 1 stycznia 2018 r.

Rewolucyjna zmiana ustaw podatkowych już 1 stycznia

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju projekt nowelizacji Ustawy CIT, mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego został przekazany do prac parlamentarnych 4 października, natomiast już 11 października odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Biorąc pod uwagę determinację w tym zakresie i tempo prac nad projektem należy zakładać, że planowane zmiany wejdą w życie już 1 stycznia 2018 r.

Projektowane przepisy, wśród wielu innych istotnych zmian, przewidują zerwanie z dotychczasowymi zasadami wyłączania z kosztów uzyskania przychodu odsetek od zobowiązań z tytułu finansowania zewnętrznego. Co najistotniejsze, od przyszłego roku ograniczenia związane z tzw. cienką kapitalizacją muszą zostać uwzględnione nie tylko przez podatników korzystających z pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane, ale również przez tych podatników, którzy korzystają z finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane np. bank, lub są stroną umów leasingu.

 

Nowe zasady wyłączania z kosztów  

Analizę nowych regulacji w zakresie cienkiej kapitalizacji, które przewiduje projekt w obecnym brzmieniu rozpocząć należy od pojęcia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, którą stanowi różnica pomiędzy wartością kosztów finansowania dłużnego (rozumianych jako wszelkie wydatki związane z uzyskaniem finansowania) a wartością uzyskanych przychodów o charakterze odsetkowym.

Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegać ma nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, przekraczająca 30% kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością sumy przychodów ze wszystkich źródeł, pomniejszonej o przychody odsetkowe a wartością kosztów uzyskania przychodów, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i koszty finansowania dłużnego.

Warto podkreślić, że sposób obliczania wskazanego wyżej progu uległ znaczącym zmianom w odniesieniu do pierwotnych założeń. Wśród najważniejszych z nich należy wskazać fakt, że w obecnym brzmieniu limit ten uwzględnia amortyzację wartości niematerialnych i prawnych, co było postulowane przez podmioty uczestniczące w konsultacjach publicznych.

Brak ograniczeń do kwoty 3 milionów złotych

Zgodnie z projektem ustawy, nowych ograniczeń nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 milionów złotych. Brzmienie tej regulacji nie jest jednoznaczne, ale jak wynika z założeń, w sytuacji gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekroczy limit 3 milionów złotych, regułom cienkiej kapitalizacji podlegać będzie  wyłącznie kwota przekraczająca wskazany limit.

Należy podkreślić, że zgodnie z pierwotną treścią projektu limit miał wynosić zaledwie 120 000  zł. Jego podwyższenie związane jest z podnoszonymi w ramach konsultacji publicznych głosami krytyki.

Możliwość ponownego zaliczenia do kosztów w kolejnych latach

Obecne brzmienie projektu nie pozostawia wątpliwości, że istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w kolejnych pięciu latach odsetek podlegających wyłączeniu na podstawie omawianych przepisów, o ile zmieszczą się w dopuszczalnych limitach w kolejnych latach (ich ujęcie w kosztach nadal będzie warunkowe).

Mając na uwadze stopień zaawansowania prac nad projektem nowelizacji ustaw podatkowych można zakładać, że nie będzie on już ulegał znaczącym zmianom. To zatem właściwy moment na podjęcie przez wszystkich podatników podatku CIT korzystających z finansowania zewnętrznego działań, mających na celu oszacowanie ryzyka związanego z wprowadzeniem planowanych zmian i podjęcie ewentualnych prac przygotowawczych.

AUTOR: Szymon Konieczny, Konsultant, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowelizacja przepisów o cienkiej kapitalizacji coraz bliżej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Grzegorz Szysz

Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.