Nowe przepisy Ustawy VAT, które obowiązują od stycznia tego roku nastręczają wielu kłopotów z ich interpretacją. Podatnicy szukają rozwiązań jak  usprawnić swoje rozliczenia bez narażania się na ryzyko zaległości w podatku VAT. Okazuje się, że organy podatkowe czasem przychodzą im w tym z pomocą.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał ciekawą interpretację, która może ułatwić rozliczenia podatku VAT wielu podatnikom (interpretacja z 22 października 2013 r., sygn. IPPP3/443-663/13-2/IG).

Dotyczyła ona sytuacji, w której spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje dostaw towarów swoim odbiorcom. Spółka zawarła umowy z odbiorcami, w ramach których zobowiązana będzie do zapewnienia ciągłości dostaw towarów nabywcom zgodnie ze zgłaszanym przez nich zapotrzebowaniem. Dla uproszczenia rozliczeń z tytułu wykonywanych dostaw towarów Spółka ustali z kontrahentami, że rozliczenia te będą następowały okresowo tzn. wynagrodzenie z tytułu dostaw wykonanych w danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym, tygodniowym lub innym) będzie płatne w określonym terminie po zakończeniu tego okresu. Zatem w związku z dokonywanymi dostawami towarów przez Spółkę ustalone zostaną następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

Minister Finansów potwierdził, że przy takim ułożeniu współpracy możliwe jest ustalanie obowiązku podatkowego w oparciu o zasady zawarte w art. 19a ust. 4 Ustawy VAT. Zgodnie z nim przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów (z określonymi wyjątkami).

W art. 19a ust. 3 wskazano natomiast, iż usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Organ podatkowy wskazał, że przepis art. 19a ust. 3 i 4 znowelizowanej ustawy o VAT należy stosować do dostaw towarów wprost, z uwzględnieniem charakteru tej czynności opodatkowanej. Jeżeli zatem strony ustaliły w związku z wykonywanymi dostawami towarów następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, dostawę towarów uznaje się za dokonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia.

W konsekwencji, dla wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym w danej walucie zastosowanie będzie miał ten sam kurs waluty niezależnie od dat dokonania poszczególnych dostaw objętych okresowym rozliczeniem tj. kurs z dnia poprzedzającego ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

Takie podejście Dyrektora Izby w Warszawie do stałych dostaw w znacznym stopniu ułatwia podatnikom zarówno ustalanie obowiązku podatkowego jak wystawianie faktur. Należy mieć nadzieję, że ta linia interpretacyjna się utrzyma.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Obowiązek podatkowy w podatku VAT przy stałej współpracy z odbiorcami towarów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.