W związku z końcem minionego roku Pracodawca ma wiele dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,  przepisów podatkowych i przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Aktualizacja: 15 grudnia 2017 r.

Dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników koniec roku to  czas na dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych przepisów. Poniżej przedstawiamy tylko najważniejsze zadania pracodawców związane z zakończeniem starego roku kalendarzowego i rozpoczęciem nowego roku.

1) Obowiązki pracodawcy:

  • Od stycznia 2018 roku wzrasta wartość wynagrodzenia minimalnego za pracę w wymiarze pełnego etatu do 2100 zł brutto miesięcznie. Oznacza to,  że pracownicy którzy otrzymują wynagrodzenie w minimalnej wysokości otrzymają podwyżkę „ z mocy prawa”. Pracodawcy powinni przygotować w związku z tym odpowiednie aneksy wynagrodzeniowe potwierdzające wartość angażu od 2018 roku.W 2018 roku nastąpi zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W celu obliczenia współczynnika urlopowego na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.. Współczynnik służący do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracownika pełnoetatowego w 2018 r. będzie wynosił 20,92

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

2) Obowiązki wynikające z przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnianiem pracowników w danym roku kalendarzowym:

  • Do 31 stycznia 2018 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym roczną deklarację PIT -4R i PIT 8AR – odpowiednio wskazującą na wartość pobranych przez pracodawcę  zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ( od umów o pracę , umów zlecenie  i umów o dzieło) oraz wartości zryczałtowanego podatku .
  • Do końca lutego br. należy wystawić dla każdego zatrudnionego informację PIT 11 zawierającą dane o uzyskanych wynagrodzeniach oraz pobranych zaliczkach w poprzednim roku kalendarzowym. PIT 11 należy przekazać pracownikom, a drugi egzemplarz dostarczyć w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego do końca lutego. Rok 2018 to pierwszy rok w którym pracodawca nie rozliczy pracownika na PIT 40. Jeśli pracownik złoży pracodawcy oświadczenie PIT 12 jak w latach wcześniejszych  pracodawca powinien  przekazać pracownikowi PIT 11. Pracownik będzie miał możliwość złożenia do 16 kwietnia do US wniosku PIT –WZ i po weryfikacji rozliczenia przygotowanego  przez US – zaakceptować je. 3) Obowiązki wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych
  • do 31 stycznia br. Płatnik składek powinien  złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ZUS IWA (o ile taki obowiązek wystąpi) – informację o danych do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres od kwietnia 2018 r. do marca 2019-r.
  • nie później niż do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego Płatnik składek jest zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w deklaracjach dotyczących danego roku kalendarzowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Płatnik składek jest zobowiązany złożyć stosowne korekty raportów.

Do 28 lutego 2018 płatnik składek jest zobowiązany przedstawić ubezpieczonemu roczną informację RMUA w podziale na poszczególne miesiące. Dokument powinien być przekazany pisemnie lub – za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Obowiązki pracodawcy w związku z końcem roku kalendarzowego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.