Z odpowiedzialnością za zaległości spółki cywilnej lub osobowej mamy do czynienia w przypadku zaległości w podatkach, w których spółki te mają przymiot podatnika (np. w podatku od towarów i usług).

Działania urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia postępowania zmierzającego do orzeczenia odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązanie w zakresie podatku VAT będą skierowane:

  • do obecnych wspólników,
  • do byłych wspólników z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy byli wspólnikami.

Oczywiście należy pamiętać, że jest to odpowiedzialność o charakterze subsydiarnym (posiłkowym), albowiem dopiero niemożność wyegzekwowania od spółki należnego zobowiązania podatkowego powoduje przerzucenie ciężaru zobowiązania podatkowego na wspólników.

Podkreślić należy, co wydaje się istotne, że rozwiązanie spółki np. w trakcie postępowania kontrolnego, czy podatkowego nie zwalnia z odpowiedzialności.

Orzeczenie o odpowiedzialności nie wymaga wówczas uprzedniego wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, bowiem organ podatkowy zrobi to w jednej decyzji orzekającej odpowiedzialność. Chodzi tu jednak o postępowanie, którego przedmiotem jest orzeczenie o odpowiedzialności osoby trzeciej, w ramach którego ustawodawca dopuścił – na zasadzie wyjątku – także określenie wysokości zobowiązania.

Jednakże skuteczność działania organu podatkowego w takim przypadku  uzależniona jest od prawidłowego wszczęcia postępowania podatkowego, bowiem cały czas musi pamiętać (tak jak i wspólnicy takiej spółki) o solidarnej odpowiedzialności wspólników.

Sprawdź Interpretacje indywidualne Grant Thornton

Dlatego też organ podatkowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Ordynacji podatkowej, a przede wszystkim prowadzenia postępowania z udziałem wszystkich wspólników tej spółki, jako stron tego postępowania. Powinien zatem prowadzić postępowanie adresowane do wszystkich wspólników, jak również wydając decyzję adresować ją do tych wspólników.

Podsumowując, postępowanie składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich organ podejmuje bowiem czynności zmierzające do określenia zobowiązania spółki (wymiar podatku), dopiero w drugim orzeka odpowiedzialność wspólników (lub byłych wspólników) – odpowiedzialność wynikłą z tytułu określonego zobowiązania. Stroną postępowania dotyczącego obu etapów postępowania są wspólnicy (byli wspólnicy), do których kieruje się decyzję wydaną w tym postępowaniu. Wspólnicy mają zatem prawo kwestionować wysokość zobowiązania.

Niemniej jednak moment, w którym wspólnicy dokonają rozwiązania spółki, może mieć istotne znaczenia dla zabezpieczenia ich praw, w szczególności w zakresie kwestionowania wysokości zobowiązania podatkowego.

Należy bowiem pamiętać, iż w sytuacji, gdy decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego została już wydana i skutecznie doręczona, to nie jest możliwe prowadzenie przez organ podatkowy postępowania, w ramach którego miałoby nastąpić określenie zobowiązania i orzeczenie odpowiedzialności.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.