Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości od lat przygotowuje zmiany w rachunkowości instrumentów finansowych. Obowiązujący do tej pory MSR 39 uważany jest za regulację nazbyt skomplikowaną. W związku z tym Rada rozpoczęła pracę nad zupełnie nowym Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 9, który obejmowałby kwestie ujmowania, wyceny i utraty wartości instrumentów finansowych oraz rachunkowości zabezpieczeń. Początkowo planowano, że nowa regulacja zacznie obowiązywać od 2013 roku, jednak wejście w życie przesunięto na 2015 rok. 

Prace nad częścią standardu, która regulować ma ujmowanie strat z tytułu utraty wartości aktywów finansowych ciągle trwają. Z dotychczas udostępnionych projektów wynika, że Rada całkowicie zmienia podejście do utraty wartości. Do tej pory straty ujmowano dopiero w momencie, gdy zaszło zdarzenie kredytowe, na przykład brak terminowych spłat należności. Nowe podejście polegać będzie na przewidywaniu potencjalnej straty z tytułu nieściągalności aktywów i ujmowanie jej stopniowo od początku życia instrumentu. Taka metoda wymagać będzie opracowania odpowiednich modeli, badania danych historycznych i dostosowania systemów komputerowych.

Rada publikuje standard w odrębnych częściach. W pierwszej kolejności zajęła się kwestią ujmowania i wyceny. W stosunku do MSR 39 uproszczono podział aktywów finansowych na kategorie, od których zależy metoda wyceny. W listopadzie 2013 roku opublikowano nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń, dzięki którym podejście księgowe do hedgingu będzie odzwierciedlać w większym stopniu podejście podmiotu do zarządzania ryzykiem.

Szczególnie dużo pracy w tym zakresie czeka instytucje finansowe, przede wszystkim banki. Jako że standard nie jest jeszcze gotowy, a termin jego wejścia w życie został wyznaczony już na 1 stycznia 2015 roku, Rada uznała, że podmioty stosujące MSSF nie będą w stanie przygotować się do wdrożenia nowego podejścia na czas. W związku z tym Rada wykreśliła z MSSF 9 datę obowiązkowego zastosowania tego standardu, jednak dopuszcza jego dobrowolne wykorzystanie. Termin obowiązkowego wdrożenia standardu zostanie określony w przyszłości.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Odroczone zmiany w rachunkowości instrumentów finansowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dawid Napierała

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.