Czerwiec to dla większości spółek ostatni miesiąc na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Należy pamiętać o złożeniu sprawozdania do sądu rejestrowego oraz do urzędu skarbowego. 

Obowiązek złożenia sprawozdania do KRS

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od końca roku obrotowego. Zatwierdzone sprawozdanie składa się do KRS  w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia. Oprócz sprawozdania, do KRS składa się odpis uchwały o jego zatwierdzeniu i podziale zysku lub pokryciu straty oraz opinię biegłego rewidenta gdy sprawozdanie podlegało badaniu. Niektóre podmioty zobowiązane są również do sporządzenia i złożenia dodatkowo sprawozdania z działalności (w szczególności dotyczy to spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych).

Obowiązek złożenia sprawozdania do US

Niezłożenie sprawozdania to teraz wykroczenie skarbowe.

Regulacje prawa podatkowego nakładają obowiązek składania sprawozdań finansowych również do urzędu skarbowego. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy przepis kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym nieprzekazanie w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego stanowi wykroczenie, za które organy podatkowe mogą nakładać karę grzywny (Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe – art. 80b kodeksu karnego skarbowego). Teoretycznie kara grzywny wynieść może od 175 zł do nawet 35.000 zł. W świetle nowych regulacji, bagatelizowany często obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego nabiera więc nowego znaczenia.

Podatnicy CIT

W przypadku podatników CIT, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością., spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, termin na złożenie sprawozdania finansowego wynika wprost z przepisów i wynosi 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania. Oprócz sprawozdania do urzędu skarbowego składa się odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie oraz opinię i raport biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu).

Ważny fragment

Jeżeli urząd właściwy dla spółki nie jest jednocześnie właściwy dla żadnego wspólnika – wspólnicy mogą wybrać który z nich złoży sprawozdanie do swojego urzędu.

Spółki osobowe transparentne podatkowo

Pewne wątpliwości budzić może natomiast określenie terminu na złożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego spółek osobowych, które nie są podatnikami podatku dochodowego (spółki jawne, partnerskie oraz komandytowe). Spółki te nie są podatnikami (podatnikami są wyłącznie ich wspólnicy – mogą to być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne). To nie wspólnicy są jednak zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdania finansowego, co wydaje się zupełnie niedostrzeżone przez ustawodawcę na etapie konstruowania przepisów. Ustawa o CIT, wskazuje chociażby że obowiązek złożenia sprawozdania w terminie 10 dni od jego zatwierdzenia dotyczy „podatników obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego”. Podobne sformułowanie przewiduje Ustawa o PIT, zgodnie z którą podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania podatkowego (a więc do końca kwietnia). Bazując na literalnym brzmieniu Ustawy o CIT i Ustawy o PIT można byłoby zatem argumentować, iż nie ma określonego terminu na złożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego spółki jawnej,  partnerskiej czy komandytowej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie właściwości urzędów skarbowych sprawozdanie finansowe spółki osobowej składa się do urzędu właściwego ze względu na siedzibę spółki, gdy jest on właściwy przynajmniej dla jednego ze wspólników. Jeżeli urząd właściwy dla spółki nie jest jednocześnie właściwy dla żadnego wspólnika – wspólnicy mogą wybrać który z nich złoży sprawozdanie do swojego urzędu.

W większości sytuacji jednym ze wspólników spółek osobowych jest osoba prawna. W takiej sytuacji, w świetle niejasnych przepisów, optymalnym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest złożenie sprawozdania spółki osobowej przez wspólnika, który jest podatnikiem CIT w terminie wynikającym z Ustawy  CIT, a więc 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania (pod warunkiem, że urząd właściwy dla spółki jest równocześnie właściwy dla tego wspólnika).

Dla spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wraz z końcem czerwca upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Zatwierdzone sprawozdanie należy złożyć nie tylko do KRS, ale również do urzędu skarbowego.

Co więcej, od początku roku obowiązuje nowy przepis, zgodnie z którym nieprzekazanie w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego stanowi wykroczenie, za które organy podatkowe mogą nakładać karę grzywny.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Pamiętaj o złożeniu sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.