25 lipca 2013 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

Planowana nowelizacja ustawy o rachunkowości ma na celu dostosowanie przepisów do prawa unijnego oraz obniżenie kosztów przygotowania sprawozdania finansowego i prowadzenia rachunkowości przez mikroprzedsiębiorców.

W uzasadnieniu projektu czytamy, iż uproszczenia obejmą możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienia ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że niektóre obowiązkowe dotychczas dane, zostaną przez micro jednostki ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu. Jednostki micro przy wycenie aktywów i pasywów nie będą musiały stosować wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

Z powyższych uproszczeń będą mogły skorzystać: spółki  z o.o., akcyjne, komandytowo-akcyjne, komandytowe  lub spółki osobowe przez nie tworzone, inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, pod warunkiem iż w roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym nie przekroczyły 2 z 3 poniższych kryteriów:

1) suma bilansowa: 350 000 euro;
2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700 000 euro;
3) przeciętne zatrudnienie -10.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Do wskazanego powyżej katalogu micro jednostki korzystającej z uproszczeń proponuje zaliczyć się także:

  • stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej;
  • osoby fizyczne (także innego obywatelstwa), spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w poprzednim roku obrotowym nie więcej, niż równowartość 2 mln euro.

Powyżej proponowane uproszczenia nie obejmują jednostek sektora finansowo-bankowego, ubezpieczeniowego oraz finansów publicznych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Planowane uproszczenia w ustawie o rachunkowości

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.