W wyniku konsultacji społecznych Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić zmiany do opublikowanych w kwietniu 2015 r. projektów ustaw o podatkach dochodowych, które zakładają rozszerzenie obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

27 kwietnia 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej stronie internetowej projekty nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Zgodnie z założeniami, ustawy mają wprowadzać istotne zmiany w obowiązkach dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. 15 czerwca 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty nowelizacji ustaw CIT i PIT uwzględniające uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych.

Pierwotna wersja projektów ustaw zakładała obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych dla wszystkich podatników, których poziom przychodów/kosztów w danym roku obrotowym przekroczył równowartość 2 mln EUR (tak więc obowiązek dokumentacyjny miał powstać niezależnie od wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi). Według aktualnych założeń, obowiązek dokumentacyjny powstanie w przypadku, gdy łączna wartość transakcji z podmiotami powiązanymi przekroczy limity wskazane w ustawie, przy czym poziom limitów będzie zależny od wartości przychodów ze sprzedaży osiąganych przez podatnika w roku poprzedzającym rok, w którym została zawarta transakcja. Wprowadzona zmiana niewątpliwie jest korzystna dla podatników, bowiem nie będą oni zobowiązani do opracowania dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy łączna wartość transakcji wewnątrzgrupowych nie będzie miała istotnego wpływu na poziom zobowiązań podatkowych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z obecnymi założeniami, podatnicy będą mieli obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych również w przypadku braku przekroczenia limitów ustawowych, jeżeli organ w trakcie kontroli uzna, że istnieje prawdopodobieństwo celowego zaniżenia wartości transakcji w celu uniknięcia obowiązku dokumentacyjnego. W takim przypadku podatnik będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji cen transferowych w  terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedniego żądania od organów podatkowych.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Projekty ustaw w aktualnym brzmieniu (tj. po zmianach dokonanych w wyniku konsultacji społecznych) przewidują również zwiększenie progu powiązań kapitałowych rodzących powiązania w rozumieniu przepisów o cenach transferowych z proponowanych wcześniej 20% do 25% (obecny próg wynosi 5%).

Znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych mają wejść w życie 31 grudnia 2015 r., jednakże w wyniku konsultacji społecznych datę wejścia w życie wielu istotnych dla podatników przepisów przełożono na dzień 1 stycznia 2017 r. (dotyczy to w szczególności tych przepisów, które rozszerzają zakres obowiązków podatników w zakresie dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych w porównaniu do aktualnych wymogów).

Zmiany do projektów nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych, co do zasady, są korzystne dla podatników. W szczególności za korzystne należy uznać wydłużenie okresu vacatio legis niektórych przepisów, które niewątpliwie umożliwią podatnikom przygotowanie się do nowych obowiązków nakładanych przez regulacje podatkowe.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Planowane zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.