fbpx

Treść artykułu

6 lutego Senat RP przyjął poprawki do ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa nowelizująca”), która przesuwa o rok termin wejścia w życie przepisów ustanawiających prostą spółkę akcyjną oraz regulujących elektroniczne postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym (dalej „KRS”) . Zgodnie z brzmieniem Ustawy nowelizującej, nowe rozwiązania będą obowiązywały dopiero od 1 marca 2021 r., a nie od 1 marca 2020 r. – jak pierwotnie zakładano.

Pełna informatyzacja postępowania przed KRS – co miało się zmienić 1 marca 2020 r. ?

1 marca 2020 r. miała wejść w życia ostatnia pula przepisów z 2018 r. modyfikujących postępowanie przed KRS i zakładająca jego pełną informatyzację. To na mocy noweli sprzed dwóch lat zmieniony został sposób sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych z wersji papierowej na elektroniczny format XML, który obecnie spółki składają do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a nie do KRS – jak niegdyś. Ustawa powołała do życia również Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym gromadzone są obecnie wypisy i wyciągi aktów notarialnych.

Ważny fragment

Co miało się zmienić 1 marca 2020 r. ? 1 marca 2020 r. miała wejść w życia ostatnia pula przepisów z 2018 r. modyfikujących postępowanie przed KRS i zakładająca jego pełną informatyzację. To na mocy noweli sprzed dwóch lat zmieniony został sposób sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych z wersji papierowej na elektroniczny format XML, który obecnie spółki składają do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a nie do KRS – jak niegdyś. Ustawa powołała do życia również Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym gromadzone są obecnie wypisy i wyciągi aktów notarialnych.

Jednocześnie, wraz z rewolucją w zakresie procedury postępowania przed KRS, w życie miały wejść przepisy ustanawiające w polskim systemie prawnym nową formę prowadzenia działalności gospodarczej, tj. prostą spółkę akcyjną. Zmiana ta miała być odpowiedzią na potrzeby rynku, związane z zakładaniem i funkcjonowaniem przedsięwzięć typu startup i zachęcić do zakładania własnej działalności w formie spółki, funkcjonującej w uproszczonej formie.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Elektroniczny system KRS oraz rejestracja prostej spółki akcyjnej wejdą w życie z opóźnieniem:

Niestety, prawdopodobnie ze wskazanych powyżej uproszczeń polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać dopiero za rok, tj. od 1 marca 2021 r., projekt Ustawy nowelizującej został już bowiem 9 stycznia 2020 r. uchwalony przez Sejm RP, a następnie – z pewnymi poprawkami – przez Senat RP. Modyfikacje zaproponowane przez wyższą izbę naszego parlamentu nie dotyczą natomiast wątku elektronicznego postępowania przed KRS czy prostej spółki akcyjnej. Co prawda, do 1 marca 2020 r. nie pozostało dużo czasu, a Ustawa nowelizująca musi zostać jeszcze przed tym terminem ponownie poddana pod obrady Sejmu RP i podpisana przez Prezydenta, jednak wygląda na to, że przedsiębiorcy na rewolucyjne zmiany będą zmuszeni poczekać jeszcze rok.

W uzasadnieniu Ustawy nowelizującej próżno szukać uzasadnienia przesunięcia w czasie terminu wejścia w życie. Można jednakże przypuszczać, iż wynikają one z braku przygotowania zaplecza technicznego niezbędnego do obsługi elektronicznego systemu KRS oraz rejestracji prostej spółki akcyjnej. Z pewnością przygotowanie odpowiednich narzędzi oraz przeszkolenie pracowników do obsługi wniosków w nowej formule wymaga czasu. Mając na względzie trudności praktyczne, jakie towarzyszyły tworzeniu systemu rejestracji spółek na wzorcu, w formie elektronicznej, czy składania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej, niewątpliwie lepszym rozwiązaniem jest przesunięcie w czasie terminu wejścia w życie, niż narażenie przedsiębiorców i doradców na konsekwencje niedociągnięć systemu informatycznego, czy chaosu informacyjnego z tym związanego.

Zmiany w prawie spółek – co jeszcze czeka nas w 2020 roku?

Ustawa nowelizująca nie modyfikuje terminu wejścia w życie przepisów umożliwiających połączenie odwrotne spółek, które –zgodnie z pierwotnymi założeniami – będzie możliwe od 1 marca 2020 r., jak również nie zmienia przepisów dotyczących dematerializacji akcji, obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

Po zakończeniu prac w Senacie RP, projekt Ustawy nowelizującej trafił ponownie do Sejmu RP, który może zaproponowane poprawki uwzględnić albo odrzucić. Czas pracy Sejmu RP nie jest ograniczony i dopiero po uchwaleniu ostatecznego brzmienia Ustawy nowelizującej zostanie ona przekazana do podpisu Prezydentowi. Można się w związku z tym spodziewać, że dynamika prac nad nowelą będzie duża, do 1 marca 2020 r. nie pozostało bowiem wiele czasu.

Czytaj więcej o zmianach w rejestrze KRS i w prawie spółek

W 2020 wnioski o wpis do KRS tylko drogą elektroniczną

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności już od 1 marca 2020!

Nowe obowiązki spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Przekształcenie spółki – od marca niższe koszty

1 marca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”), wprowadzająca, między innymi, zmiany w procedurze przekształcenia spółek. Dzięki ograniczeniu obowiązku badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, od marca koszty przekształcenia…

Najczęściej czytane