19 lutego 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa nowelizująca”), która przesuwa o rok termin wejścia w życie przepisów ustanawiających prostą spółkę akcyjną oraz regulujących elektroniczne postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym (dalej „KRS”) . Zgodnie z brzmieniem Ustawy nowelizującej, nowe rozwiązania będą obowiązywały dopiero od 1 marca 2021 r., a nie od 1 marca 2020 r. – jak pierwotnie zakładano.

Pełna informatyzacja postępowania przed KRS – co miało się zmienić 1 marca 2020 r. ?

1 marca 2020 r. miała wejść w życia ostatnia pula przepisów z 2018 r. modyfikujących postępowanie przed KRS i zakładająca jego pełną informatyzację. To na mocy noweli sprzed dwóch lat zmieniony został sposób sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych z wersji papierowej na elektroniczny format XML, który obecnie spółki składają do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a nie do KRS – jak niegdyś. Ustawa powołała do życia również Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym gromadzone są obecnie wypisy i wyciągi aktów notarialnych.

Ostatnim krokiem na drodze do usprawnienia procedury rejestracji podmiotów oraz zmiany ich danych w KRS,  miało być właśnie wprowadzenie elektronicznego postępowania i pełna informatyzacja systemu KRS, mająca na celu przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

[CZYTAJ WIĘCEJ: W 2020 wnioski o wpis do KRS tylko drogą elektroniczną]

Jednocześnie, wraz z rewolucją w zakresie procedury postępowania przed KRS, w życie miały wejść przepisy ustanawiające w polskim systemie prawnym nową formę prowadzenia działalności gospodarczej, tj. prostą spółkę akcyjną. Zmiana ta miała być odpowiedzią na potrzeby rynku, związane z zakładaniem i funkcjonowaniem przedsięwzięć typu startup i zachęcić do zakładania własnej działalności w formie spółki, funkcjonującej w uproszczonej formie.

[CZYTAJ WIĘCEJ: Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności już od 1 marca 2020!]

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria Prawna
Dowiedz się więcej

Elektroniczny system KRS oraz rejestracja prostej spółki akcyjnej wejdą w życie z opóźnieniem:

Niestety, ze wskazanych powyżej uproszczeń polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać dopiero za rok, tj. od 1 marca 2021 r.,

W uzasadnieniu Ustawy nowelizującej próżno szukać uzasadnienia przesunięcia w czasie terminu wejścia w życie. Można jednakże przypuszczać, iż wynikają one z braku przygotowania zaplecza technicznego niezbędnego do obsługi elektronicznego systemu KRS oraz rejestracji prostej spółki akcyjnej. Z pewnością przygotowanie odpowiednich narzędzi oraz przeszkolenie pracowników do obsługi wniosków w nowej formule wymaga czasu. Mając na względzie trudności praktyczne, jakie towarzyszyły tworzeniu systemu rejestracji spółek na wzorcu, w formie elektronicznej, czy składania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej, niewątpliwie lepszym rozwiązaniem jest przesunięcie w czasie terminu wejścia w życie, niż narażenie przedsiębiorców i doradców na konsekwencje niedociągnięć systemu informatycznego, czy chaosu informacyjnego z tym związanego.

Zmiany w prawie spółek – co jeszcze czeka nas w 2020 roku?

Ustawa nowelizująca nie modyfikuje terminu wejścia w życie przepisów umożliwiających połączenie odwrotne spółek, które –zgodnie z pierwotnymi założeniami – będzie możliwe od 1 marca 2020 r., jak również nie zmienia przepisów dotyczących dematerializacji akcji, obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

Z pewnością przepisy umożliwiające utworzenie prostej spółki akcyjnej oraz regulujące elektroniczne postępowanie przed KRS nie będą obowiązywały w tym roku. Choć termin wejścia w życie nowych regulacji został formalnie przesunięty o rok, to przyznać trzeba, że – bazując na dotychczasowym doświadczeniu – ich wprowadzenie w marcu 2021 r. wcale nie jest pewne, termin ten może bowiem zostać ponownie zmodyfikowany. Tymczasem, przedsiębiorcy mogą składać wnioski do KRS w tradycyjnej, papierowej formie, a inwestorom szukającym właściwiej formy prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje poszukiwanie rozwiązań wśród form prawnych uregulowanych obecnie w Kodeksie spółek handlowych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.