W dniu 4 września 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa nowelizująca”), które w istotny sposób zmodyfikowały dotychczasową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, nałożyły na pracowników nieograniczony czasowo obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przyznały przedsiębiorcy dodatkowe roszczenia z tytułu jego naruszenia. Informacja ta nie dotarła jednakże nadal do rzeszy przedsiębiorców, którzy w trosce o interesy swoje i swojego przedsiębiorstwa powinni zweryfikować, a w razie konieczności również zmodyfikować, obowiązujące w zakładzie pracy środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz umowy o pracę bądź inne uregulowania stanowiące o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Potrzeba zmian

Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”) wynika z konieczności transpozycji do polskiego systemu prawnego unijnych dyrektyw w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem i wykorzystaniem. Niewątpliwie jest to zmiana mająca na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorców i zaostrzenie sankcji za naruszenie obowiązku przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Ważny fragment

Zatem podstawową przesłanka do uznania danej informacji za poufną jest ustanowienie – przy zachowaniu należytej staranności – odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony konkretnych zasobów przedsiębiorstwa.

Co więcej, czynem nieuczciwej konkurencji jest nie tylko – jak dotychczas – ujawnienie i wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, ale także samo jej pozyskanie bez wymaganej zgody przez osobę nieuprawnioną.

 

Nowe roszczenia przedsiębiorców

Znowelizowana Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera katalog dodatkowych środków prawnych, jakie przedsiębiorcy mogą wykorzystać w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie miał możliwość wyboru optymalnych dla niego rozwiązań. Oprócz uprawnień przyznanych im dotychczas, tj. w szczególności zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków i naprawy wyrządzonej naruszeniem szkody, przedsiębiorca będzie mógł żądać podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku. Co więcej, zamiast roszczenia o naprawienie szkody, przy którym wykazanie jej zaistnienia i określenie wartości związane było niejednokrotnie z długotrwałym i kosztownym procesem sądowym, przedsiębiorca będzie miał możliwość uzyskania wynagrodzenia, odpowiadającego wynagrodzeniu, które byłoby należne przedsiębiorcy w przypadku uzyskania zgody na wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Nadto, przedsiębiorca będzie uprawniony do żądania takiego wynagrodzenia zamiast zaniechania, czy usunięcia skutków niedozwolonych działań, które w praktyce często były trudne do zrealizowania, a tym bardziej – wyegzekwowania.

Nieograniczony czasowo obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozszerzyła katalog sankcji za naruszenie obowiązku przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również zniosła trzyletni termin jego obowiązywania, przewidziany dla byłych pracowników. Dotychczas bowiem, pracownik zobowiązany był do zachowania tajemnicy w okresie trzech lat od ustania stosunku pracy. W obecnym stanie prawnym, obowiązek pracownika do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie zatrudnienia jest nie jest ograniczony czasowo, co w praktyce oznacza, iż przedsiębiorcy będą mogli pozwać byłego pracownika za naruszenie jego obowiązków w tym zakresie nawet wiele lat po ustaniu stosunku pracy.

Niewątpliwie Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w obecnym brzmieniu chroni tajemnicę przedsiębiorstwa w istotnie szerszym zakresie, niż w poprzednim stanie prawnym i przyznaje przedsiębiorcom więcej uprawnień i możliwości rekompensaty szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Niemniej, objęcie ochroną konkretnych zasobów firmy, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, uzależnione będzie od zastosowania odpowiednich zabezpieczeń przez samego przedsiębiorcę. Nadto, warto zwrócić uwagę, iż niejednokrotnie postanowienia umów o pracę, bądź innych regulujących kwestię poufności i obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa stanowią powtórzenie zapisów ustawowych i – wobec zmienionej treści przepisów – konieczna jest ich aktualizacja i dostosowanie do obecnie obowiązującego stanu, aby w przyszłości – w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa – przedsiębiorcy mogli korzystać w pełni z przyznanych im uprawnień.

AUTOR: Justyna Nykiel, Specjalista, Aplikant radcowski, Doradztwo Prawne

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przedsiębiorco, czy odpowiednio chronisz tajemnicę swej firmy?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.