Z końcem stycznia 2017 roku Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków w dwóch konkursach dla przedsiębiorców – na rozwój infrastruktury B+R oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W obu konkursach można uzyskać dofinansowanie na zakup środków trwałych.

Konkurs 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, realizujących projekt na terenie województwa lubelskiego. Duże przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów rozprzestrzeniania działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %,
 • duże przedsiębiorstwa: 50 %.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynieść  100 000,00 zł, natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 12 000 000,00 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu 1.3 będzie trwał od 31 stycznia 2017 r. do 2 marca 2017 r.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Konkurs 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

W konkursie wnioski mogą składać średnie przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa z sektora MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na cztery typy projektów:

 1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 60%. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi  3 000 000,00 PLN.

Nabór wniosków przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach konkursu 3.7 będzie trwał od 31 stycznia 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.

Oba konkursy są kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

AUTOR: Jolanta Wojciechowska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Kompendium wiedzy dotyczące środków unijnych

(.pdf, Rozmiar: 12,92 MB)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.