Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

Ministerstwo Finansów ostrzega stosujących Ceny Transferowe

http://www.mf.gov.pl

Komunikat Ministerstwa Finansów z 18 grudnia 2015 ,,Ceny transferowe – zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016’’

Ministerstwo Finansów wskazuje, że duży nacisk zostanie położony na kontrolowanie Cen Transferowych.

Minister Finansów „zachęca podatników, którzy stosowali ceny transferowe w latach ubiegłych do złożenia korekt za lata 2011-2015 do końca I kwartału 2016 roku’”- czytamy w komunikacie. „Ponadto, w związku z praktyką dokonywania transferów w ostatnich dniach roku kalendarzowego po to, aby zmniejszyć wykazywany dochód, MF rekomenduje odstąpienie od takich działań w ostatnich dniach grudnia 2015, bowiem w drugim kwartale 2016 takie operacje będą zbadane”.

Jednocześnie daje się wyraźnie do zrozumienia, pod jakim kątem będą badane transakcje. Zdaniem fiskusa „często w praktyce spółka-córka płaci spółce-matce (lub innej w grupie) za określone dobro lub usługę (na przykład korzystanie z logotypu czy usługę doradczą) znacznie wyższą kwotę niż wynosi jej wartość rynkowa. Takie nierynkowe ceny nazywa się cenami transferowymi i zwykle służą tzw. optymalizacji podatkowej poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania w kraju w ramach ponadnarodowych korporacji. Na takiej praktyce traci budżet państwa”.

Dla odwrotnego obciążenia liczy się wartość pojedynczego zamówienia

www.sip.mf.gov.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października 2015 r.
sygn. IPPP3/4512-590/15-6/JF

Podatnik stale dostarczający sprzęt elektroniczny za pośrednictwem portalu internetowego powziął wątpliwość, jak rozpoznać transakcje podlegające tzw. ,,odwrotnemu obciążeniu’’ podatkiem VAT.
W przypadku sprzętu będącego przedmiotem transakcji powinien zastosować przepisy szczególne przy każdej ,,jednolitej gospodarczo transakcji’’ o wartości przekraczającej 20 000 złotych.

Wyjaśnił, że model biznesowy wygląda następująco: sprzedawca zawiera z nabywcami umowy ramowe, w których nie jest sprecyzowana wartość ani specyfikacja zamawianego przez nabywców sprzętu; nie zawierają też dat dostaw. Nabywcy za pośrednictwem portalu internetowego składają zamówienia, w których określają specyfikację i terminy dostaw sprzętu. Dostawy dokonywane przez sprzedawcę mają różne wartości i składane są z różną częstotliwością.

Dyrektor Izby Skarbowej przyznał, że umowa ramowa sama w sobie nie może być uznana za ,,jednolitą gospodarczo transakcję’’, o której mowa w Ustawie VAT- nie pociąga za sobą bowiem zobowiązań. ,, W przedmiotowym przypadku za jednolitą gospodarczo transakcję należy natomiast uznać poszczególne zamówienia składane w jej ramach poprzez portal internetowy, bowiem każde z nich stanowi odrębną umowę, na podstawie której dochodzi do dostawy towarów’’- stwierdził. Dla zastosowania przepisów wartość pojedynczego zamówienia musiałaby więc przekraczać 20 000 zł.

 

Uchwała NSA rozstrzyga wątpliwości dotyczące ujmowania korekt w związku z otrzymaniem dotacji

www.orzeczenia.nsa.gov.pl

Korekta kosztów uzyskania przychodu w przypadku sfinansowania wydatków z otrzymanych dotacji powinna zostać ujęta na bieżąco

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 27 Ustawy CIT, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 Ustawy CIT wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Pomimo tych korzystnych dla podatników regulacji, otrzymanie dotacji oraz dofinansowania ze środków UE wiązało się z koniecznością korygowania kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jeśli więc podatnik otrzymał dotację celową, bądź w jakikolwiek inny sposób nie poniósł on ciężaru wydatku, to nie może zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu.

Problematyczny stał się moment, w którym należy uwzględnić korektę kosztów uzyskania przychodów. Z jednej strony, w przedmiotowej kwestii ustawy podatkowe nie zawierają regulacji szczególnych. Tym samym, korekta powinna zostać ujęta w okresie, w którym pierwotnie zaliczono wydatek do kosztów podatkowych. Takie stanowisko prezentował przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 27 sierpnia 2015 roku, sygn. akt I SA/Go 325/15 (oraz liczne składy orzekające, w tym Naczelny Sąd Administracyjny – por. orzecznictwo przywołane w ww. wyroku). Z drugiej jednak strony – skoro zachowanie podatnika jest zgodne z prawem zarówno w momencie ujęcia wydatków w kosztach, jak i w chwili ich korekty, to nieuzasadnione byłoby ponoszenie przez podatnika sankcji w postaci odsetek od zaległości podatkowej powstałej w wyniku korekty. Na tej podstawie sądy administracyjne orzekały (przykładowo w wyroku NSA z dnia 19 lutego 2015 roku, sygn. akt II FSK 102/13), że korekta związana z otrzymaniem dotacji musi być ujmowana w kosztach uzyskania przychodu na bieżąco.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 16

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.