Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi. 

Trybunał weźmie „pod lupę” polskie przepisy o pierwszym zasiedleniu

Na podstawie: orzeczenia.nsa.gov.pl

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2016 r., sygn. akt I FSK 1573/14

Sprawa dotyczyła spółki, w której w 2007 r. podjeto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez ustanowienie udziałów, które zostały pokryte aportem w postaci nieruchomości zabudowanych. Nieruchomość wniesiona do Spółki była zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym. Nieruchomość stanowiła majątek trwały, jednakże z uwagi na planowaną modernizację budynków, spółka nie dokonywała ich amortyzacji. Po zakończeniu modernizacji Spółka zamierzała wycenić budynki, ich wartość powiększyć o nakłady modernizacyjne, a następnie sprzedać. Spółka odliczyła podatek naliczony od poniesionych nakładów. Modernizacja objęła m.in. dobudowę części budynku, wymianę dachu, nowe tynki, położenie gładzi oraz malowanie oraz założenie nowych drzwi, okien, podłóg oraz schodów. Po zakończeniu prac budynek stanowił dom pokazowy, który ostatecznie w 2009 roku został sprzedany. Spółka nie opodatkowała sprzedaży środków trwałych podatkiem od towarów i usług.
Dyrektor UKS określił spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług z tytułu dokonanej sprzedaży. W odwołaniu Spółka podniosła, że przedmiotowy budynek nie był przedmiotem modernizacji lecz remontu, a zaliczenie prac do modernizacji było wynikiem błędu biura rachunkowego.

Stanowisko organu podatkowego podzielił sąd administracyjny. W jego ocenie przy dokonywaniu sprzedaży spółka nie mogła zastosować zwolnienia od podatku VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował jednak o skierowaniu pytania prejudycjalnego do TSUE. Trybunał ma zweryfikować, czy polskie regulacje w zakresie pierwszego zasiedlenia i zwolnienia z VAT dostawy budynków są zgodne z regulacjami wspólnotowymi.

 

Nieodpłatne pełnienie funckji członka zarządu jednak bez CIT dla spółki

Na podstawie: www.mf.gov.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016 r., nr ITPB3/4510-578/15/Mko

Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w następującej kwestii. W spółce członek zarządu pełni funkcję na podstawie powołania i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia. Członkowie zarządu są również członkami zarządu w spółce babci względem wnioskodawcy, gdzie pełnią funkcję na podstawie powołania bądź umowy o pracę. Członkowie zarządu nie są wspólnikami ani spółki matki, ani spółki babci.

Spółka zapytała, czy w związku z nieodpłatnym pełnieniem funkcji przez członków zarządu, spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Minister Finansów przychylił się do stanowiska podatnika potwierdzając tym samym, że spółka nie uzyskuje przysporzenia podlegającego opodatkowaniu. Podatnik zasadnie zatem twierdził, że pełnienie funkcji członka zarządu przez osobę wyznaczoną z ramienia spółki babci jest związane ze sprawowaniem kontroli nad tym podmiotem. Takim działaniem spółka babcia zwiększa szansę na maksymalizację zysków spółki i wpływa tym samym na zwiększenie własnego wynagrodzenia wypłaconego w formie dywidendy od spółki matki.

Nabycie biletów lotniczych przez pośrednika nie skutkuje obowiązkiem pobrania podatku u źródła

Na podstawie: orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok WSA w Rzeszowie z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 1162/15

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa bilety lotnicze na przelot poza granicami kraju. Podmiotem świadczącym usługi transportowe jest podmiot zagraniczny. Spółka natomiast nabywa bilety za pośrednictwem podmiotu będącego polskim rezydentem podatkowym. Spółka nie dysponuje certyfikatem rezydencji podmiotu zagranicznego.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka zwróciła się z pytaniem, czy będzie zobowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz pośredników – spółek bądź biur podróży, mających siedzibę na terytorium RP w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach opisanych w stanie faktycznym. Zdaniem Spółki, nie ciąży na niej obowiązek poboru podatku u źródła.

Organ podatkowy uznał, że w sytuacji gdy Spółka dokonuje zakupu biletów lotniczych u pośredników zagranicznych przewoźników, którzy nie posiadają zakładu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to dokonując wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, z uwagi na brak certyfikatu rezydencji, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy CIT, jest obowiązana, jako płatnik, pobrać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty.

WSA nie zgodził się z organem podatkowym. Sąd podkreślił, że obowiązek poboru podatku u źródła dotyczy tych podmiotów, które dokonują wypłat m.in. na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej, które uzyskują przychody na terytorium Polski i mają tu ograniczony obowiązek podatkowy. Zdaniem Sądu, art. 21 UStawy CIT, który stanowi podstawę prawną poboru podatku u źródła w żaden sposób nie odnosi się do podmiotu, który ponosi ciężar ekonomiczny, ani też nie odwołuje sie do stosunku prawnego między tym przedsiębiorstwem a klientem. Artykuł ten odwołuje się bowiem wprost do technicznej wypłaty należności z danego tytułu. Spółka nie dokonuje bezpośrednich wypłat na rzecz zagranicznego przedsiębiorstwa, a jedynie w związku z nimi. Sąd wskazał, że płatnikiem podatku może być w takiej sytuacji pośrednik, który profesjonalnie zajmuje się tego rodzaju transakcjami. Za taką interpretacją przemawia również wykładnia celowościowa i systemowa.

Opublikowanie nowych tekstów jednolitych

Dz. U. z 2016 r. poz. 223 i Dz. U z 2016 r. poz. 2015

Opublikowano nowe teksty jednolite ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 19

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.