Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

Niedopełnienie warunków formalnych nie oznacza zastosowania wyższej stawki

orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Ke 333/16 (orzeczenie nieprawomocne)

Sprawa dotyczyła spółki, która sprzedawała olej opałowy do odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, jak i do odbiorców indywidualnych – nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż ta dokumentowana była fakturami VAT lub paragonami fiskalnymi. Do powyższych dokumentów spółka dołączała oddzielnie oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu kupowanego oleju. Spółka składała również miesięczne zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego do urzędu celnego. Jednakże w trakcie kontroli ustalono, że w zestawieniu oświadczeń składanym za jeden miesiąc spółka nie ujęła sprzedaży oleju opałowego w ilości 1300 litrów, udokumentowanej fakturą, paragonem fiskalnym i oświadczeniem nabywcy o przeznaczeniu zakupionego oleju.

W związku z powyższym, naczelnik urzędu celnego, po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym, określił spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym. Organ podatkowy uznał bowiem, że tylko prawidłowe pod kątem formalnym i materialnym, złożone w terminie, miesięczne zestawienie oświadczeń, umożliwia sprzedawcy skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego. W przypadku niespełnienia warunków określonych w przepisach, stosuje się stawkę akcyzy wyższą, wynoszącą 1822 zł za 1.000 litrów.

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem Organu podatkowego i uchylił decyzję. WSA uwzględnił w uzasadnieniu wyrok TSUE z 2 czerwca 2016 r. (sygn. C-418-14), w którym TSUE postawił tezę, że dyrektywa 2003/96 oraz zasada proporcjonalności nie sprzeciwiają się przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, natomiast sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na mocy których, w braku złożenia takiego zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi wątpliwości.

 

Przepisy o dokumentacji cen transferowych dotyczą również umów cashpoolingu

orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt
II FSK 993/16

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidulanej, w którj wskazała, że należy do międzynarodowej grupy kapitałowej i przystąpiła do wewnątrzgrupowego programu scentralizowanego zarządzania płynnością finansową, który ma formułę tzw. rzeczywistego cash-poolingu, tj. przewiduje rzeczywiste transfery środków pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników struktury oraz rachunkiem rozliczeniowym podmiotu, który będzie zarządzać środkami. Za naliczanie i rozliczanie odsetek jest odpowiedzialny podmiot zarządzający. Na gruncie tak opisanego stanu faktycznego spółka zapytała, czy w opisanej strukturze, od 1 stycznia 2015 r., będzie obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Organ podatkowy uznał, że faktycznym celem umowy cash-poolingu jest udostępnianie środków pieniężnych (w formie transferów rzeczywistych) między podmiotami z grupy oraz osiąganie przez te podmioty korzyści w postaci odsetek. Jest to zatem rodzaj pożyczek udzielanych między podmiotami uczestniczącymi w tym systemie. Z tego względu uznano, że niezależnie od sytuacji, gdy pool leaderem jest bank, czy też podmiot powiązany, transfery środków dokonywane są między uczestnikami struktury – są oni ich odbiorcami oraz odbiorcami należnych odsetek. Zatem, zdaniem organu, spełnione zostały przesłanki zobowiązujące spółkę do sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji.

Po wydaniu wyroku przez WSA, sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który przychylił się do stanowiska Ministra Finansów. NSA potwierdził, że specyfika systemu cash-poolingu nie oznacza, że cash-pooling nie może zostać uznany za pożyczkę w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, podmioty powiązane, uczestniczące w systemie cash-poolingu zobowiązane są prowadzić stosowną dokumentację, na warunkach określonych w art. 9a Ustawy CIT.

 

Faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem zaliczki jest pustą fakturą

www.mf.gov.pl

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2016 r., nr IBPP1/4512-162/16/LSz

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik rozważał, czy faktura wystawiona wcześniej niż na 30 dni przed otrzymaniem zaliczki stanowi pustą fakturę. Zdaniem podatnika nie jest to dokument, o którym stanowi art. 108 Ustawy VAT.

Minister Finansów nie zgodził się jednak z podatnikiem.

Organ podatkowy uznał, że dopuszczalne jest wystawianie faktur przed otrzymaniem płatności. Jednakże faktura może być wystawiona maksymalnie na 30 dni przed otrzymaniem zaliczki. Z tych też względów w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę zaliczkową przed wykonaniem usługi lub dostawą towarów oraz przed otrzymaniem całości lub części zapłaty i w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury zaliczkowej otrzyma kwotę zaliczki wskazaną na fakturze, uznać należy, że faktura została wystawiona zgodnie przepisami, a obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania tej zaliczki. W przypadku natomiast gdy dostawa lub usługa nie zostanie wykonana lub zaliczka nie zostanie zapłacona w zakładanym terminie, dojdzie do wystawienia przez podatnika faktury wcześniej, niż 30 dni przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi lub zapłatą zaliczki, więc tym samym zostaną naruszone przepisy Ustawy VAT.

 

Pakiet paliwowy podpisany przez Prezydenta

www.sejm.gov.pl

16 lipca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarow i usług oraz niektórych innych ustaw.

Oprócz ustawy o podatku od towarów i usług, ustawa nowelizuje m.in. ustawę o podatku akcyzowym, ustawę Prawo energetyczne oraz ustawę Kodeks karny skarbowy.

Celem ustawy nowelizującej jest podjęcie działań zapobiegających lub ograniczających wyłudzanie podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie paliwami.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 26

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.