Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Stosowanie 50-proc. kosztów u pracownika możliwe tylko przy odpowiednich zapisach umowy o pracę

orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Gd 623/16)

Sprawa dotyczyła skargi na interpretację indywidualną, o którą wystąpiła podatniczka zatrudniona na podstawie umowy o pracę. We wniosku o wydanie interpretacji wskazała, że jak dotąd jej praca polegała na tworzeniu oprogramowania komputerowego i praca ta miała charakter cechy niepowtarzalności wykonanego dzieła, niezbędne do uznania go za przedmiot prawa autorskiego. Zapisy umowy o pracę nie regulowały jednak kwestii zasad przenoszenia na pracodawcę majątkowych praw autorskich, a samo przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów z pracownika na pracodawcę odbywało się z mocy prawa. Czas pracy wnioskodawczyni był rejestrowany w podziale na prace twórcze, które wiążą się z powstaniem utworu, objętego prawem autorskim. Jednocześnie jej zdaniem, dla zastosowania 50-proc. kosztów wystarczający jest fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji nie zgodził się z wnioskodawczynią i uznał, że z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Konieczne jest dokładne wyróżnienie (w jasny, czytelny sposób) tej części wynagrodzenia, która związana jest z wykonywaniem czynności czy prac objętych prawami autorskimi oraz pozostałej jego części związanej z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych.

Podatniczka zaskarżyła otrzymaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę przyznając rację organowi podatkowemu. Uznał, że co prawda przepisy ustawy nie nakazują wprost, aby w umowie o pracę znalazły się zapisy o podziale wynagrodzenia na część odpowiadającą honorarium z tytułu wytworzenia utworu i wynagrodzenia za pozostałe czynności, wymagają jednak wyodrębnienia w wynagrodzeniu części stanowiącej honorarium, niezależnie od sposobu obliczania tej części wynagrodzenia, co może nastąpić przykładowo w regulaminie wynagradzania. Wskazał jednak, że powyższy wymóg nie zostaje spełniony w sytuacji opisanej przez podatniczkę, tj. w odniesieniu do kalkulacji opartej na czasie pracy poświęconym na pracy twórczej. W związku z tym, w opisanej sprawie odmówił prawa do zastosowania 50-proc. kosztów do przychodów z omawianych umów o pracę.

 

Będzie uchwała NSA w sprawie prawa do odliczenia VAT przez gminę prowadzącą inwestycję wodno-kanalizacyjną

orzeczenia.nsa.gov.pl

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 294/15)

Naczelny Sąd Administracyjny przekazał sprawę do rozpoznania składowi siedmiu sędziów w zakresie stwierdzenia, czy gmina, która przeprowadza inwestycję w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej występuje w roli organu władzy publicznej wykonującego zadania zlecone ustawą o samorządzie gminnym, czy może wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w przepisach o VAT i powinna być uznana za podatnika tego podatku. Od odpowiedzi na to pytanie zależy m. in. stwierdzenie, czy gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków ponoszonych na podobne inwestycje.

W orzecznictwie obserwuje się rozbieżność stanowisk co do statusu gminy w podobnych sprawach. Organy podatkowe z reguły nie mają wątpliwości, że w przypadku budowy kanalizacji, wodociągów oraz w sprawach oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku gminy wykonują zadania własne, nałożone na nie przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

Postanowienie zostało wydane na gruncie sprawy ze skargi jednej z gmin. Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym opisywała, że przeprowadziła inwestycję w zakresie budowy gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która następnie została nieodpłatnie przekazana do używania na podstawie umowy użyczenia spółce komunalnej (w której gmina posiada 100% udziałów). Gmina poniosła określone wydatki w związku z przeprowadzoną budową, o których nie odliczała VAT. Obecnie gmina planuje reorganizację w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej, w ramach której przewiduje w pierwszej kolejności oddanie w odpłatną dzierżawę wybudowanej infrastruktury na rzecz innej spółki, a następnie wniesienie infrastruktury aportem do tej spółki. W takim stanie faktycznym gmina zapytała, czy będzie obowiązana do dokonania wieloletniej korekty VAT z tytułu zmiany przeznaczenia wybudowanej infrastruktury. We własnym stanowisku wskazała, że w takim stanie faktycznym będzie mogła zastosować przepisy o wieloletniej korekcie VAT.

Fiskus nie zmienia zdania ws. PIT od nagród dla przedsiębiorców

sip.mf.gov.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2016 r. (sygn. ITPB1/4511-495/16/MPŁ)

Kolejny raz w wydanej interpretacji organ podatkowy wskazał, że w przypadku gdy otrzymującym nagrodę jest przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), wówczas opodatkowanie nagrody następuje na takich samych zasadach jak przychody z działalności gospodarczej i nie mają w takich przypadkach zastosowania przepisy o ryczałtowym (10-proc.) podatku od nagród.

Fiskus nie uwzględnia przy tym orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wskazuje się, że niezależnie od tego, jaka osoba otrzymuje nagrodę (przedsiębiorca czy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej), w przypadku otrzymania nagrody każdorazowo obowiązuje podatek zryczałtowany w wysokości 10% – takie stanowisko NSA przedstawił m. in. w wyroku z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 232/13) oraz w wyroku z 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2075/13). W przepisie wprowadzającym ryczałtowe opodatkowanie nagród brak jest jakiegokolwiek wyłączenia dla przedsiębiorców, ponadto zasady opodatkowania przedsiębiorców stosuje się z zastrzeżeniem przepisów o ryczałtowym podatku od nagród.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie miał jednak wątpliwości, że skoro otrzymanie nagrody ma związek z działalnością gospodarczą, to przedsiębiorca otrzymujący nagrodę otrzymany przychód powinien opodatkować tak samo, jak inne przychody z działalności gospodarczej (na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym).

 

Podatek od nieruchomości – zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych?

sejm.gov.pl

Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961)

Od 1 stycznia 2017 r. mogą zmienić się zasady opodatkowania wiatraków. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zmieniona została definicja budowli w Prawie budowlanym, usuwając z przykładowego katalogu budowli elektrownie wiatrowe. Może to oznaczać, że od kolejnego roku opodatkowaniu będzie podlegał cały wiatrak, a nie jak to ma miejsce obecnie tylko jego części budowlane (fundament i maszt).

Zmiany jakie mogą wpłynąć na opodatkowanie wiatraków to modyfikacja definicji budowli w Prawie budowlanym oraz jeden z przepisów ustawy wprowadzającej zmiany, według którego dotychczasowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości mają być stosowane do końca 2016 r. Jednocześnie nie przewiduje się żadnych zmian w powyższym zakresie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Z definicji budowli w Prawie budowlanym wykreślono „elektrownie wiatrowe” z przykładowego katalogu odnoszącego się do części budowlanych urządzeń technicznych – jak dotąd tylko te części elektrowni wiatrowych podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Obecnie, w wyniku innych zmian w Prawie budowlanym, elektrownia wiatrowa będzie traktowana w całości jako budowla, co spowoduje stosowanie do nich przepisów dotyczących użytkowania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 28

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.