Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Rygor natychmiastowej wykonalności

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2016 r. sygn. akt I FSK 1327/16

Sprawa dotyczyła wniesionej przez Dyrektora Izby Skarbowej skargi kasacyjnej na rozstrzygnięcie WSA w Białymstoku w zakresie zasadności wydania przez organ podatkowy postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku VAT za listopad 2010 r.

WSA stwierdził, iż nadanie takiego rygoru musi zostać poprzedzone ustaleniem dwóch przesłanek – z jednej strony organ podatkowy winien stwierdzić istnienie jednego z warunków określonych w art. 239b
§ 1 Ordynacji podatkowej, a ponadto musi uprawdopodobnić, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. W rozpatrywanej sprawie stwierdzone zostało bezsprzecznie, że okres
do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące, natomiast zabrakło uprawdopodobnienia, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

NSA oddalił skargę kasacyjną. Potwierdził, że rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany tylko wtedy, gdy organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Oznacza to, że już w toku postępowania wymiarowego organ winien gromadzić informacje o podatniku, o jego sytuacji finansowej, w tym o dotyczącej prowadzonych wobec niego egzekucji. Okoliczność upływu terminu przedawnienia nie może sama w sobie uzasadniać obawy niewykonania zobowiązania podatkowego.

 

Wspólnicy spółki cywilnej a podatek od nieruchomości

http://sip.mf.gov.pl/

Interpretacja ogólna z dnia 21 października 2016 r. nr PS2.8401.2.2016

Na tle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) powstała watpliwość, czy podatnikami podatku od nieruchomości są spółki cywilne czy wspólnicy tych spółek.

W praktyce występują dwa poglądy odnoszące się do wskazania, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy spółka cywilna prowadzi działalność z wykorzystaniem majątku wspólnego wspólników. Jeden, że podatnikami podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej – pogląd ten popiera doktryna, oraz drugi, że podatnikiem jest spółka cywilna.

MRiF wydając interpretację ogólną wskazał, iż spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a ponadto żadne ustawy nie przyznają jej zdolności prawnej. Istota spółki cywilnej wyczerpuje się w wielostronnym stosunku zobowiązaniowym łączącym wspólników; spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa cywilnego. Spółka cywilna nie ma swego majątku, a działalność w ramach tej spółki jest prowadzona z wykorzystaniem majątku wspólnego wspólników, w tym wniesionego do spółki. Jest to majątek odrębny od majątku osobistego wspólników. Majątek ten nie jest przedmiotem własności spółki tylko stanowi współwłasność łączną wspólników. W myśl art. 863 § 1 i 2 K.c. wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku i w czasie trwania spółki nie może domagać się podziału tego majątku.
W kontekście powyższego spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, gdyż nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości; nie może stać się posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu ani posiadaczem mienia jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Moment pomniejszenia przychodu z tytułu rabatów potransakcyjnych

http://sip.mf.gov.pl/

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2016 r., nr 1462-IPPB6.4510.507.2016.1.AZ

Zgodnie z umową zawartą między Wnioskowdawcą i Podmiotem Dystrybucyjnym (kontrahentem zagranicznym), w przypadku gdy Podmiot Dystrybucyjny udzieli swoim odbiorcom końcowym rabatu od wartości towarów dostarczonych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca udzieli takiego samego (co do kwoty) rabatu Podmiotowi Dystrybucyjnemu. Rabat taki jest wówczas udzielany przez Wnioskodawcę od wartości towarów sprzedanych wcześniej do Podmiotu Dystrybucyjnego i przeznaczonych dla danego odbiorcy końcowego. W konsekwencji Wnioskodawca udziela na rzecz Podmiotu Dystrybucyjnego różnego rodzaju rabatów potransakcyjnych.

Wnioskodawca wskazał także, że był w sporze z Podmiotem Dystrybucyjnym w zakresie uznania rabatów, jednak po ich wyjaśnieniu przed sądem arbitrażowym rabaty przyznano, tym samym, Wnioskodawca zamierza obniżyć post factum cenę sprzedaży swoich produktów na rzecz Podmiotu Dystrybucyjnego o kwotę przedmiotowych rabatów potransakcyjnych.

Wnioskodawca miał wąpliwości, w którym momencie powinien wykazać jako zmniejszenie przychodów podatkowych dla celów CIT kwoty rabatów uznanych za zasadne i przyznanych post factum Podmiotowi Dystrybucyjnemu. Jego zdaniem powinno to nastąpić na bieżąco, czyli w momencie uznania, że roszczenia Podmiotu Dystrybucyjnego o przyznanie rabatów potransakcyjnych są zasadne. Organ podatkowy w pełni potwierdził stanowisko Wnioskodawcy.

 

Opodatkowanie kosztów przesyłki w związku ze sprzedażą towaru

http://sip.mf.gov.pl/

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 listopada 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.772.2016.2.WN

Spółka miała watpliwości w zakresie objęcia taką samą stawką podatku VAT jak sprzedawane towary kosztów przesyłki. Spółka wskazała, że prowadzi sprzedaż internetową książek i w związku z tym obciąża klientów kosztami przesyłki. Wysyłka książek nie jest więc samodzielną usługą, ale ścisle związana ze sprzedażą książek.

Organ podatkowy wydający interpretację wskazał, że koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą książek zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży książek (może to być stawka w wysokości 5%, gdy spełnione są przesłanki określone przepisami prawa do zastosowania tej stawki podatku lub 23%). Natomiast, gdy na jednej fakturze są pozycje opodatkowane stawką 5% lub 23%, wówczas koszty przesyłki należy przyporządkować poszczególnym towarom i do kosztów przesyłki zastosować taką samą stawkę, jak dla towarów, z którymi są związane.

Skoro koszty przesyłki nie stanowią należności z tytułu samodzielnej usługi, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów (książek), zatem nie powinny być wykazywane w odrębnej pozycji faktury lub paragonu dokumentującego sprzedaż towarów. W takiej bowiem sytuacji koszty te należałoby uznać za odrębny przedmiot sprzedaży.

 

Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT

http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Uchwały NSA z 24 października 2016 r. sygn. akt I FPS 2/16 oraz I FPS 3/16

NSA podjął dwie waże dla podatników uchwały:

pierwsza odnosi się do możliwości zaskarżania postanowienia wydanego w trybie art. 274b Ordynacji podatkowej, mianowicie przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie Ustawy VAT, a więc gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego;

druga dotyczy weryfikacji zasadności zwrotu w ramach czynności sprawdzających. NSA stwierdził, że w przypadku, gdy organ podatkowy przedłuży termin zwrotu podatku VAT nie wszczynając postępowania kontrolnego, podatkowego lub kontroli podatkowej, ale w ramach czynności sprawdzających, wówczas nie jest uprawniony do żądania od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 34

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.