Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Zmiana sposobu zaskarżania interpretacji indywidualnych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/935

Zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 maja 2017 r. warunkiem wniesienia skargi do WSA było wcześniejsze wezwanie Dyrektora KIS jako organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa.
Na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor KIS mógł zmienić z urzędu wydaną interpretację indywidualną.

Znowelizowane przepisy, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r., likwidują obowiązek strony wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do WSA. Oznacza to, że chcąc zaskarżyć rozstrzygnięcie zawarte w interpretacji indywidualnej do sądu administracyjnego, skarżący nie będzie już składał do organu, który ją wydał, wezwania do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Termin na złożenie skargi na indywidualną interpretację podatkową wynosić będzie 30 dni od dnia jej doręczenia skarżącemu.
Skargę w powyżej wskazanym terminie do sądu administracyjnego nadal będzie się wnosić za pośrednictwem organu, który wydał interpretację indywidualną (za pośrednictwem Dyrektora KIS). Dyrektor KIS będzie miał możliwość zmienić z urzędu interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym

Ze względu na coraz bardziej skomplikowane i niejasne przepisy powyższych ustaw, Ministerstwo Finansów przygotowuje znaczące zmiany. Ministerstwo Finansów chce przygotować trzy nowe ustawy: jedną dotyczącą opodatkowania działalności gospodarczej, drugą – o podatku od wynagrodzeń, rent itp., trzecią dotyczącą zysków kapitałowych.

Minister Finansów jednak podkreśla, że jest to proces złożony, możliwy do zrealizowania w długoterminowej perspektywie. Ale już obecnie można spotkać się z podzielonymi poglądami ekspertów w tej dziedzinie. Ministerstwo Finansów nie wskazało jeszcze konkretnej daty wprowadzenia zaproponowanych zmian. Na tę chwilę brak jest konkretów, natomiast założenia Ministerstwa wydają się bardziej realne od zapomnianego już jednolitego podatku dochodowego.

 

Pakiet tytoniowy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299009/katalog/12437044#12437044

Minister Finansów kontynuuje prace związane z uszczelnianiem podatku akcyzowego. Po wprowadzeniu Pakietu Paliwowego i Przewozowego zabrał się za tytoń. Projekt z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie Ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zawiera zmiany czterech ustaw.

Najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt, to:
– wprowadzenie m. in.: opodatkowania sprzedaży suszu połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem przez rolnika,
– odpowiedzialność osoby trzeciej całym swoim majątkiem za zobowiązania podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
– obowiązek ewidencjonowania nieopodatkowanego suszu przez podmiot, który magazynuje go poza składem podatkowym,
– wprowadzenie nowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego – hipoteki na nieruchomości,
– obniżenie górnej granicy zabezpieczenia ryczałtowego, które składają pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, z obecnych 30 mln zł do 15 mln zł.

Zmiany mają uszczelnić system podatkowy w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwić prowadzenie działalności legalnym podmiotom, które handlują suszem tytoniowym. Projektowane przepisy to także większe możliwości działań służb kontrolnych w zakresie suszu tytoniowego. Pozwoli to skuteczniej usuwać nielegalne podmioty działające na rynku tytoniu. Aktualnie projekt Ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

 

Nie każdy datek na OPP można bez obaw odliczyć od PIT

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D0C95C0394

Wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2016 r. sygn. akt II FSK 1245/15

Spór z organami podatkowymi rozpoczął się od odliczenia darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego od wylicytowanego na aukcji obrazu. Podatnik uznał, że przekazał darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego i może ją odliczyć od podatku z czym nie zgodziły się organy podatkowe. W ocenie fiskusa podatnik nie dokonał darowizny ponieważ wpłata miała charakter ekwiwalentny. Przekazane środki nie miały bowiem charakteru darowizny, która winna posiadać przymiot nieekwiwalentności, tzn. kwoty darowizn przekazane na rzecz obdarowanego nie mogły wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy.

Stanowisko organów podatkowych potwierdził WSA w Opolu. Więcej wątpliwości miał NSA, który przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W ocenie sądu w sprawie nie ustalano w całości stanu faktycznego. Nie wiadomo ile wart był obraz i czy czynność miała charakter ekwiwalentny oraz jakie były intencje stron transakcji. Podatnik nie uzyskał jeszcze jednoznacznej odpowiedzi co do możliwości odliczenia wydatków związanych z wygraną aukcją, ale NSA dał jasny sygnał, że sam fakt przekazania kwoty pieniężnej w związku z aukcja nie oznacza, że podatnik nie dokonuje darowizny, którą może później odliczyć od podatku. Konieczne jest ustalenie czy faktycznie czynność miała charakter ekwiwalentny i w jakiej wysokości.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 46

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.