Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Zajęcia na siłowni dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych

>>interpretacja indywidualna<<

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej z 8 czerwca 2017 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych (w odpowiedniej proporcji), zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na zakup (ze środków obrotowych spółki komandytowej) karnetów sportowych, tj. w postaci karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego (karty multisport)?

Zdaniem organu podatkowego wydatki na rzecz pracowników w postaci zakupu świadczeń (karnetów) sportowych ponoszone przez Spółkę komandytową ze środków obrotowych, są pośrednio związane z prowadzoną przez tę Spółkę działalnością. Korzystanie przez pracowników z tego typu świadczeń służy integracji i poprawie komunikacji wewnętrznej pracowników, sprzyja zwiększeniu wydajności i efektywności pracy, zintegrowaniu pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji przekłada się na wysokość osiąganych przez tę Spółkę przychodów. Należy więc uznać, że zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów Spółki komandytowej.

Koszty poniesione przez Spółkę komandytową w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego (karty multisport) w części sfinansowanej ze środków obrotowych tej Spółki należy uznać za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Oznacza to zarazem, że stosowna (proporcjonalna do udziału Wnioskodawcy w Spółce komandytowej) część wydatków Spółki komandytowej z ww. tytułu, będzie stanowić dla Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki koszt podatkowy. W myśl bowiem art. 5 ust. 1 i 2 updop, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

 

TSUE: Opłaty za turnieje brydżowe wolne od VAT

>>Opinia rzecznika generalnego TSUE<<

Opinia rzecznika generalnego TSUE z 15 czerwca 2017 r., sygn. akt C-90/16

Brydż, to sport w rozumieniu unijnej dyrektywy VAT, a więc składki członkowskie i opłaty za turnieje, które płacą gracze, są wolne od podatku. Tak uznał Maciej Szpunar rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sprawa dotyczyła Wielkiej Brytanii, gdzie tamtejszy związek brydżowy próbował odzyskać od fiskusa nadpłacony VAT. Działacze argumentowali, że chociaż gra w brydża nie wiąże się z aktywnością fizyczną, to jest sportem, a więc wszelkie powiązane z nią opłaty (składki członkowskie, opłaty za turnieje) są wolne od podatku na podstawie art. 132 ust. 1 lit. m unijnej dyrektywy.

Innego zdania był brytyjski fiskus. Zwrócił uwagę, że unijna dyrektywa nie definiuje sportu. Ten zaś zgodnie z jego tradycyjnym rozumieniem wiąże się z aktywnością fizyczną poprawiającą zdrowie psychiczne. Sportem nie będzie więc brydż, poker, szachy, a w konsekwencji wszelkie powiązane z nimi opłaty powinny podlegać VAT według stawki podstawowej.

 

Skutki podatkowe podziału spółek przez wydzielenie

>>interpretacja indywidualna<<

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.06. 2017 r. nr 0111-KDIB4.4014.76.2017.2.Asz z 14-06-2017

Czy Wnioskodawca, w związku z planowanymi Podziałami oraz podwyższeniem jego kapitału zakładowego wskutek otrzymania (w ramach Podziałów) Majątków Spółek Dzielonych, będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).
Z powyżej zacytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.
Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca należy do grupy kapitałowej działającej w sektorze energii odnawialnej. W skład tej grupy, oprócz Wnioskodawcy, wchodzą także inne podmioty z siedzibą na terenie Polski (Spółki Dzielone).

Ze względu na niekorzystne prognozy finansowe spowodowane głównie niskimi cenami na rynku tzw. zielonych certyfikatów, które powodują konieczność dostosowania warunków finansowania bankowego, a także potrzebę konsolidacji działalności gospodarczej w celu wygenerowania oszczędności w bieżących kosztach operacyjnych, planowana jest restrukturyzacja spółek (należących do grupy kapitałowej, tj. Spółek Dzielonych) polegająca na wydzieleniu, w ramach podziału przez wydzielenie, składników majątku każdej ze Spółek Dzielonych i przeniesieniu tych składników na rzecz spółki wykazującej się najlepszą sytuację finansową i dzięki temu najbardziej stabilnej, tj. na rzecz Wnioskodawcy.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 47

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.