Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

Wynajem samochodu pracownikowi nie daje prawa do odliczenia pełnego VAT

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A13E76353F

Wyrok NSA z 30 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1983/15

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka, która postanowiła rozszerzyć swoją podstawową działalność (sprzedaż sadzeniaków ziemniaków) o wynajem samochodów osobowych. W tym celu stworzyła regulamin, w którym wskazała na możliwość wynajmu samochodów zarówno przez pracowników wnioskodawcy, jak i osoby trzecie. W regulaminie oraz umowach zawartych z pracownikami wprowadzono bezwzględny zakaz używania samochodów służbowych do celów prywatnych. Zawarte umowy regulowały m.in. zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, zawierają zapisy o możliwości dochodzenia przez spółkę odszkodowania względem pracowników na zasadach ogólnych wynikających z prawa cywilnego. Wprowadzono odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości dotyczące stosowanych w Spółce procedur weryfikacji i kontroli dokumentów oraz wprowadzono dodatkowe rozwiązania gwarantujące, że samochody te będę wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych, w tym prowadzenie nadzoru nad prowadzoną przez pracowników ewidencją przebiegu pojazdu. Wynajem miał się odbywać za odpłatnością według cen rynkowych. W takich okolicznościach sformułowano zapytanie, czy w związku z wykonywaniem usług najmu możliwe jest uznanie, że samochody wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej spółki (co w konsekwencji skutkowałoby możliwością odliczania pełnego VAT od wydatków ponoszonych na samochody).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, a w uzasadnieniu stwierdził, że odpłatny wynajem pojazdów w opisanych okolicznościach nie wyklucza prywatnego użytku samochodów przez pracowników. Wnioskodawczyni zaskarżyła interpretację i uzyskała korzystne rozstrzygnięcie przed WSA w Poznaniu, który nie miał wątpliwości, że usługi wynajmu samochodów pracownikom oraz osobom trzecim będą wykonywane w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Ponadto, zdaniem Sądu spełnione zostaną warunki określone w art. 86a ust. 4 pkt 1 Ustawy VAT, pozwalające na odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami.

Sprawa ostatecznie była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wyrok WSA przyznając rację organowi i dodatkowo wskazując, że przyznanie prawa do pełnego odliczenia w okolicznościach sprawy stanowiłoby nadużycie. Uznano, że w omawianej sytuacji nie można wykluczyć prywatnego użytku pojazdu. Dodatkowo, prowadzenie działalności w zakresie wynajmu samochodów odbiega od praktyk rynkowych w tym zakresie – spółka nie reklamowała tej działalności w sposób analogiczny do podstawowego rodzaju działalności, a podmioty wykonujące podobną działalność zazwyczaj nie tworzą wewnętrznych regulaminów wynajmu samochodów.

Usługi pomocnicze do finansowych nadal zwolnione z VAT od 1 lipca 2017 r. – interpretacja ogólna

http://sip.mf.gov.pl/

Interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów z 30 czerwca 2017 r., sygn. PT6.8101.5.2017

Z dniem 1 lipca 2017 r. uchylono art. 43 ust. 13 i ust. 14 Ustawy VAT, które przewidywały zwolnienie z VAT dla usług pomocniczych dla usług finansowych (m. in. wymiany walut, ubezpieczeniowych, udzielania kredytów lub pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji, usług w zakresie depozytów środków pieniężnych), a dokładnie: usług stanowiących element wymienionych powyżej usług (w tym także element usług pośrednictwa w tych usługach), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej.

Jak wskazał Minister Rozwoju i Finansów, interpretacja dotyczy traktowania, na gruncie przepisów Ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r., określonych czynności wykonywanych przez (1) organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz (2) agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, w celu realizacji transakcji płatniczych, dokonywanych przy pomocy kart płatniczych. W związku ze zmianą przepisów Ustawy VAT uzasadnione jest przedstawienie zasad, według których usługi polegające na kompleksowej obsłudze realizacji transakcji płatniczych dokonywanych przy pomocy kart płatniczych, wykonywane przez organizacje płatnicze oraz agentów rozliczeniowych, powinny być kwalifikowane jako usługi zwolnione od podatku VAT.

W dalszym ciągu za zwolnione z VAT, jako świadczenia wprawdzie pomocnicze, ale składające się na kompleksowe świadczenie związane z usługą główną finansową, zwolnioną z VAT pozostają następujące grupy czynności:

  • autoryzacja transakcji polegająca na weryfikacji transakcji i karty płatniczej, jej aktualności oraz zgodności danych użytkownika karty, dostępności środków pieniężnych na koncie użytkownika rachunku, które to czynności skutkują zablokowaniem określonej ilości tych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
  • przekazywanie środków pieniężnych od użytkownika karty płatniczej, którymi dysponuje u wydawcy karty płatniczej do akceptanta, za pośrednictwem organizacji płatniczej i/lub agenta rozliczeniowego,
  • rozliczenie transakcji obejmujące przetwarzanie i przesyłanie oraz udostępnianie danych niezbędnych do ustalenia właściwych kwot wynagrodzenia poszczególnych uczestników transakcji płatniczych, na danych etapach realizacji transakcji płatniczej, adekwatnie do udziału w procesie rozliczenia transakcji płatniczej i zgodnie z zawartymi umowami.

Jak czytamy w interpretacji, efektem wszystkich tych czynności łącznie (wykonywanych przez agenta rozliczeniowego i organizację płatniczą) jest realizacja transakcji płatniczej w zakresie wypłaty lub transferu środków pieniężnych (która bez tych czynności nie byłaby możliwa). Pomiędzy ww. grupami czynności istnieje ścisły związek przyczynowo skutkowy. Przedmiotowe czynności stanowią zatem niewątpliwie elementy łącznej usługi, spełniającej szczególne oraz istotne funkcje płatności, skutkujące zmianą sytuacji finansowej i prawnej stron tej operacji. Usługi te będą zatem objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

 

Ministerstwo Finansów ogłosiło pierwsze konsultacje podatkowe w zakresie należytej staranności

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych z 30 czerwca 2017 r.

Jak wskazano w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji podatkowych wydanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, celem konsultacji jest stworzenie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych, których spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.

Stworzenie listy zawierającej wszystkie przesłanki, jakie powinny zostać spełnione dla uznania, że podatnik w realizowanych transakcjach zachował należytą staranność ma uchronić przede wszystkim uczciwych podatników, którzy bez swojej wiedzy wzięli udział w procederze wyłudzeń VAT.

Zachowanie należytej staranności powinno być weryfikowane pod kątem spełnienia przesłanek zakwalifikowanych do następujących kryteriów:

  • kryteria podmiotowe/formalne (m. in. fakt zarejestrowania podatnika dla celów VAT, długość funkcjonowania na rynku w danej branży, posiadanie wymaganych prawem koncesji i zezwoleń),
  • kryteria przedmiotowe/ekonomiczne (m. in. czy transakcja odpowiada profilowi zarejestrowanej działalności, czy występują nieuzasadnione ekonomiczne odstępstwa w zakresie cen, czy występuje zgodność dostarczonych towarów z zafakturowanymi),
  • przebieg transakcji (np. czy transakcja jest rozliczana gotówką, czy nie występuje płatność odwrócona w stosunku do przepływu towaru, brak nieuzasadnionego uczestnictwa wielu pośredników w celu uprawdopodobnienia transakcji).

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 48

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.