Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

50% koszty uzyskania przychodów dla pracy twórczej bez konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Po 657/16

WSA w Poznaniu zanegował stanowisko prezentowane przez organy podatkowe, zgodnie z którym zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od odzwierciedlenia prac o charakterze twórczym w stosownej ewidencji czasu prac o charakterze twórczym.

Przepisy Ustawy PIT dają możliwość, by pracownicy, będący twórcami korzystającymi z praw autorskich, mieli możliwość określania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego tworzenia m.in. oprogramowania i innych prac twórczych do limitu 42.764 zł (1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej). 50% koszty uzyskania przychodów uzależnione powinny być od zakresu wykonywanych prac o twórczym charakterze. Zdaniem organów podatkowych zakres tych prac powinien wynikać z umowy o pracę i zostać udokumentowany w prowadzonej przez pracodawcę ewidencji prac twórczych, np. w postaci ewidencji czasu poświęconego przez pracownika na pracę twórczą.

WSA w Poznaniu nie podzielił poglądu co do konieczności prowadzenia ewidencji prac twórczych, zwłaszcza przy pomocy ewidencji czasu pracy. Żaden bowiem przepis Ustawy PIT nie nakłada takiego obowiązku. Jednocześnie z uzasadnienia wyroku można wnioskować, że podatnik powinien być w posiadaniu dowodów na wykonywanie przez pracowników pracy twórczej zmierzającej do stworzenia utworów. Sąd bowiem zwrócił uwagę, że obowiązkiem płatnika jest pobranie podatku w prawidłowej wysokości, a jako dowód dopuścić można wszystko co jest prawnie dopuszczalne i może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Dywidenda wypłacona ze środków pochodzących z wypracowanego dochodu z działalności rolniczej nie podlega CIT

http://sip.mf.gov.pl/

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 lipca 2017 r., 0111-KDIB2-1.4010.45.2017.1.ZK

Przedmiotem wniosku było rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie zastosowania przepisów Ustawy CIT w stosunku do wypłacanych dywidend, gdy środki na wypłatę pochodzą z dochodów z działalności rolniczej. Poza działalnością rolcznią, która nie podlega Ustawie CIT, Spółka prowadzi również działalność pozarolniczą, która jest zwolniona z CIT. Jak jednak wskazał Wnioskodawca wypłata dywidendy będzie pochodziła wyłącznie ze środków wypracowanych z działalności rolniczej.

Co do zasady przepisów Ustawy CIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Organ w związku z tym potwierdził, że jeśli środki na wypłatę dywidendy pochodzą wyłącznie z dochodów z działalności rolniczej, to w konsekwencji dochody, z których wypłacona jest dywidenda nie podlegają opodatkowaniu CIT.

Okazjonalny wynajem domu to pozarolnicza działalnosć gospodarcza

http://sip.mf.gov.pl/

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 lipca 2017 r., 0112-KDIL3-3.4011.63.2017.1.AK

Wnioskodawca wraz z żoną są właścicielami domu jednorodzinnego, który zamieszkują, a także mieszkania oraz domu na wsi, które wynajmują, aby ograniczyć koszty utrzymania nieruchomości. W ocenie Wnioskodawcy zarówno przychody z mieszkania, które po zakończeniu edukacji przez córkę zostało oddane w najem studentom, jak również z okazjonalnego wynajmu na doby, tydzień lub miesiąc domu w celach wypoczynkowych, stanowią przychody z tzw. „najmu prywatnego”. Wnioskodawca zaznaczył, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organ dokonujący interpretacji przedstawionego zagadnienia uznał, że jedynie dochody z najmu mieszkania stanowić mogą najem prywatny. Wynajem domu, zdaniem organu, ze względu na cykliczność wykonywanych czynności, zorganizowany charakter oraz zarobkowy, należy uznać za działalność związaną z zakwaterowaniem.

W konsekwencji organ zgodził się z Wnioskodawcą, że wynajem mieszkania spełnia warunki do uznania za najem prywatny. Natomiast wynajem domu w celach wypoczynkowych Wnioskodawca powinien opodatkować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 49

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.