Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Wydawanie interpretacji indywidualnych

https://interpretacje-podatkowe.org/srodek-trwaly/ippb3-4510-1036-15-8-ez

Wyrok WSA w Warszawie z 3 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2274/16.

Wnioskodawca wystąpił do wydanie interpretacji indywidualnej i dokonanie oceny jego stanowiska, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów podatkowych wartość niezamortyzowanych środków trwałych oraz inwestycji w obcym środku trwałym, gdy „dokona ich likwidacji w formie księgowej lub fizycznej”.

Z uwagi na to, że sformułowanie „likwidacja księgowa” nie jest sformułowaniem prawnym, organ wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku i wyjaśnienie znaczenia ww. sformułowania. Z odpowiedzi wnioskodawcy wynikało, że zarówno w zakresie środków trwałych, jak i inwestycji w obcych środkach trwałych, zbycie będzie następowało w formie sprzedaży. Na tej podstawie Minister Finansów uznał, że skoro Wnioskodawca zamierza zlikwidować środki trwałe i likwidacja ta ma nastąpić m.in. (jeden ze scenariuszy zdarzenia przyszłego) bez fizycznego zniszczenia, to takie stanowisko jest nieprawidłowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do skargi wnioskodawcy, którą ten złożył na interpretację podatkową. Uznał bowiem, że Spółce faktycznie nie chodziło tylko o wykreślenie środka trwałego z ewidencji. Nie można bowiem uznać, że tylko taką czynność miał na myśli posługując się sformułowaniem „likwidacja w formie księgowej”. Natomiast organ podatkowy stworzył fałszywą alternatywę, która w ogóle nie wynika z wniosku o wydanie interpretacji, że likwidacja w formie księgowej jest czymś innym niż likwidacja jako taka. Z tych też przyczyn zaskarżona interpretacja została uchylona.

 

CDS – System Decyzje Celne

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0578&from=EN

Decyzja wykonawcza (UE) 2016/578
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

W związku z wielką reformą unijnych przepisów celnych i wejściem w życie w maju ubiegłego roku zmodernizowanego Unijnego Kodeksu Celnego oraz innych aktów z zakresu prawa celnego, na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, ustanowiono program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym. W decyzji tej zawarty jest kilkuletni (do 2020 r.) harmonogram prac zwierający terminy dotyczące wdrażania „transeuropejskich i krajowych systemów”.

Z harmonogramu wynika, że z dniem 2 października br. powinien zostać wdrożony teleinformatyczny system decyzji celnych a przedsiębiorcy powinni mieć już możliwość bezpośredniego dostępu do europejskich systemów informacji. W ramach tego celu wdrożono tzw. system CDS czyli „Unijny System Decyzje Celne”. Jest to transeuropejski system informatyczny opracowany przez Komisję Europejską oraz państwa członkowskie UE, który ma na celu zharmonizowanie i ujednolicenie procesu wydawania decyzji celnych. Jednym z celów CDS jest dostarczenie jednego zharmonizowanego interfejsu dla przedsiębiorców do składania wniosków o
wydanie pozwoleń celnych i zarządzania wnioskami i pozwoleniami.

Wprowadzenie systemu CDS jest jednym z elementów kilkuletniego planu Komisji Europejskiej, aby zrealizować wynikający z nowego Unijnego Kodeksu Celnego cel, jakim jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszelka wymiana informacji pomiędzy organami celnymi oraz pomiędzy przedsiębiorcami i organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji odbywać się będą z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych oraz że systemy informacyjno-komunikacyjne będą oferować przedsiębiorcom we wszystkich państwach członkowskich takie same ułatwienia. Realizacja tego celu doprowadzić ma więc do tego, że wszelkie formalności celne mają być wykonywane w wirtualnym środowisku informatycznym.

 

Zniesienie tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych podatników

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12299907/12442398/12442399/dokument311152.pdf

Projekt ustawy z dnia 20 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UD233 w wykazie prac Rady Ministrów).

Projektowane zmiany mają być tzw. „miękkim instrumentem”, który ma się pośrednio przyczynić do zwiększenia skłonności podatników podatku dochodowego od osób prawnych, do prawidłowego wypełniania ich zobowiązań podatkowych.

Istota regulacji polega na tym, że minister finansów będzie podawał
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej, corocznie w terminie do dnia 30 września, indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu podatkowym, złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym podanie indywidualnych danych do publicznej wiadomości. Publikowane dane dotyczyć mają dwóch kategorii podatników: podatkowych grup kapitałowych oraz takich, których u których wartość przychodu uzyskana w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 milionów euro

Proponowany instrument stanowi przykład jednego z rozwiązań, będącego reakcją na globalny problem unikania opodatkowania. Rozwiązanie to zmierza do wprowadzenia kontroli publicznej nad tym, czy w przypadku największych przedsiębiorstw i grup kapitałowych podatki są płacone tam, gdzie generowane są zyski.

 

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303405/12460552/12460553/dokument310153.pdf

Projekt ustawy z dnia 21 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Najistotniejszą zmianą jest zastąpienie papierowego dokumentu dostawy (tzw. DD) stosowanego przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD).

Nowelizacja wyłącza również z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych straty powstające podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich. Eliminuje wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów.

Dodatkowo uregulowano właściwość organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju z tytułu importu.

 

Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej

www.curia.europa.eu/

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie C‑465/15

W zaistniałym na tle wyroku TSUE sporze, podatnik twierdził, że pojęcie „energii elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów redukcji chemicznej” zawarte w art. 2 ust. 4 lit. b) tiret trzecie dyrektywy 2003/96 obejmuje cały proces przeprowadzania redukcji chemicznej, bez rozróżniania poszczególnych etapów tego procesu. W ten sposób częścią owej reakcji redukcji chemicznej jest produkcja i kierowanie sprężonego powietrza, bez których nie można by było przeprowadzić owej reakcji.W związku z tym zdaniem podatnika w odniesieniu do wykorzystanej w ten sposób energii elektryczne, przysługuje mu zwolnienie od akcyzy.

Organy podatkowe (niemieckie) twierdziły, że energia elektryczna, aby skorzystać ze zwolnienia z akcyzy, powinna być wykorzystywana dla przeprowadzania redukcji chemicznej bezpośrednio, a nie w urządzeniach pomocniczych lub ubocznych na innym etapie produkcji.

TSUE podzielił stanowisko organów podatkowych stwierdzając, że energia elektryczna wykorzystywana do zasilania dmuchaw przeznaczonych do sprężania powietrza, które następnie jest stosowane w wielkim piecu w procesie produkcji surówki hutniczej w drodze redukcji chemicznej rudy żelaza, nie stanowi „energii elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów redukcji chemicznej”.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 54

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.