Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Fiskus nie może wyodrębniać określonych wydatków z jednolitego projektu rozliczanego w ramach kosztów prac rozwojowych

orzeczenia.nsa.gov.pl

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 maja 2015 r. , sygn. akt II FSK 1029/13

Spółka we współpracy z Instytutem Pojazdów Szynowych realizowała badania przemysłowe i prace rozwojowe, celem których było stworzenie prototypu lokomotywy. Instytut był wykonawcą prac i w umowie zobowiązał się do przeniesienia na podatnika praw autorskich do opracowanej dokumentacji. Spółka pozyskała dofinansowanie na realizację prac, w związku z czym projekt podzielony został na trzy etapy: – I obejmujący prace przemysłowe, – II obejmujący prace rozwojowe i – III obejmujący prace wdrożeniowo-inwestycyjne. III etap nie podlegał dofinansowaniu, bowiem podatnik chciał wykorzystać prototyp w celach komercyjnych i go odsprzedać. Z uwagi na wątpliwości w zakresie sposobu rozliczenia wydatków na prace rozwojowe, w związku z faktem przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu, a także możliwością ujęcia w kosztach projektu również kosztów zadania III, Spółka zwróciła się z wnioskiem do Ministra Finansów.

Minister Finansów nie zgodził się z podatnikiem, że ten może wszystkie wydatki ująć w ramach kosztów prac rozwojowych. Minister uzasadniał, że koszty wytworzenia prototypu nie stanowią integralnej części prac rozwojowych, mają charakter komercyjny, a nie doświadczalny, w związku z czym etap III należy wydzielić i rozliczyć odrębnie od kosztów prac rozwojowych. Ponadto w interpretacji stwierdzono, że nabyte prawa autorskie podlegać będą rozliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne odrębnie od kosztów prac rozwojowych.

Na korzyść podatnika rozstrzygnął jednak zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny. Oba Sądy uznały, że Minister Finansów nadinterpretował przepisy w zakresie prac rozwojowych, zawężając ich zakres wyłącznie do prac kończących się pozytywnym wynikiem i stworzeniem produktu o charakterze doświadczalnym. Z kolei nabycie praw autorskich było niezbędne i warunkujące dalsze ponoszenie kosztów prac rozwojowych, wobec czego niecelowe byłoby ich wyodrębnianie z kosztów prac rozwojowych.

 

Za błędy fiskusa podatnik zapłaci podwójnie

orzeczniea.nsa.gov.pl

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 732/13

Sprawa dotyczyła Spółki, na rzecz której zasądzono wypłatę odszkodowania od Skarbu Państwa za utratę wartości posiadanych przez siebie 40% akcji. Spółka zwróciła się z wnioskiem o interpretację indywidualną, która miała rozstrzygnąć, czy odszkodowanie obliczone jako utrata wartości posiadanych akcji innego podmiotu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Zdaniem Spółki przepisy Ustawy CIT wprost wyłączają taki przychód z opodatkowania, bowiem przepisów Ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Minister Finansów i uznał, że otrzymane pieniądze powinny być opodatkowane. Spółka poskarżyła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale i ten nie przychylił się do stanowiska Spółki. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że „wadliwość decyzji administracyjnej, która czasami naraża podatników na szkody, nie oznacza, że stanowi ona czynność zakazaną przez prawo na równi z przemytem, czy handlem narkotykami.”

Spółka zaskarżyła wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pomimo, że Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się w części z uzasadnieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to jednak nie oddalił skargi z uwagi na to, że wady w argumentacji Sądu nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w obecnym stanie prawnym nie ma przepisu wprost zwalniającego odszkodowania z opodatkowania, a przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT, na który powoływała się Spółka nie dotyczy jakiekolwiek czynności deliktowych (w tym Skarbu Państwa), ale czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a ustawodawca nie rozciąga zakresu przepisu również na inne czynności. Wobec tego odszkodowanie wypłacone w związku z wadliwą decyzją organu podatkowego podlega opodatkowaniu.

 

Uregulowanie wniesionych aportem zobowiązań nie daje podstaw do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów

www.sip.mf.gov.pl

interpretacja indyywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 29 lipca 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-35/15/MO

Podatnik otrzymał w ramach wkładu niepieniężnego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodziły zobowiązania handlowe. Wnoszący aport pierwotnie ujął zobowiązania w kosztach uzyskania przychodów, ale w odniesieniu, do faktur, dla których minęło 30 dni od daty upływu terminu płatności dokonał zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów przed dokonaniem aportu. Podatnik wniósł zapytanie do Ministra Finansów, czy jako nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym zobowiązań handlowych, uprawniony jest do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów po uregulowaniu zapłaty, a także czy jest zobowiązany do skorygowania kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do faktur, dla których termin 30 dni od daty upływu terminu płatności minie już po wniesieniu aportu.

Wnioskodawca stał na stanowisku, że przejął prawa i obowiązki wynikające z otrzymanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w związku z czym jest uprawniony do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów po uregulowaniu płatności z faktur, w stosunku do których wnoszący aport wyłączył je z kosztów uzyskania przychodów przed dniem aportu. Wnioskodawca uznał, że jest również zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, jeśli po wniesieniu aportu nie ureguluje płatności z faktur, dla których termin 30 dni od dnia upływu terminu płatności przypadnie po wniesieniu aportu.

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy nie mógł się zgodzić Minister Finansów. Z uwagi na to, że wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powoduje sukcesji podatkowej (przeniesienia praw i obowiązków podatkowych), podatnik nie może na podstawie art. 15b Ustawy CIT korygować kosztów uzyskania przychodów wynikających z faktur za zobowiązania będące przedmiotem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i aportu.

 

Prezydent podpisał dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawę nowelizującą Ordynację podatkową oraz niektóre inne akty prawne

sejm.gov.pl

ustawa z dnia 10 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa przede wszystkich wprowadza zasadę in dubio pro tributario, która była szeroko komentowana w mediach. Podatnicy będą mogli powoływać się na zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wszędzie tam, gdzie takie wątpliwości powstaną i nie da ich się usunąć w procesie wykładni prawa.

Ustawa ponadto uchyla przepisy art. 15b Ustawy CIT oraz art. 24d Ustawy PIT w zakresie korygowania kosztów uzyskania przychodów w razie ich nieuregulowania w wyznaczonych terminach.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 4

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.