Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi. 

 

Zawarte w umowie postanowienia określające moment wykonania usługi a obowiązek podatkowy w VAT

http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29.05.2015 r., sygn. I SA/Wr 329/15

Spółka będąca czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi serwisowe, polegające na specjalistycznej naprawie sprzętu elektronicznego. Spółka zawiera z kontrahentami umowy, w których określa zasady rozliczania wykonanych usług. Zgodnie z przyjętymi postanowieniami, w związku z końcem miesiąca Spółka jest zobowiązana do przedstawienia usługobiorcy dokumentu zawierającego zestawienia poszczególnych napraw oraz ich kosztu. Po otrzymaniu dokumentu kontrahent jest zobowiązany do jego akceptacji lub zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku, gdy zgłoszone zostaną zastrzeżenia, Spółka zgodnie z umową musi je wyjaśnić lub uzupełnić dokumentację. Po złożeniu wyjaśnień lub uzupełnieniu dokumentacji kontrahent powinien zaakceptować raport. W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z pytaniem, czy obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych przez nią usług powstanie z chwilą wykonania usługi, tzn. w momencie zaakaceptowania raportu przez usługobiorcę. Zdaniem Spółki moment wykonania usługi stanowi moment, w którym Spółka wykonała wszystkie czynności będące przedmiotem umowy, czego przejawem jest akceptacja raportu otrzymanego przez usługobiorcę.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe przyjmując, że przyjęte zapisami umownymi zasady akcpetacji usług nie mają znaczenia dla momentu wykonania usług. Zdaniem organu podatkowego obowiązek podatkowy powstanie z chwilą faktycznego wykonania usług, uzależniony od jej charakteru. Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej i zaskarżyła interpretację do WSA we Wrocławiu.

WSA we Wrocławiu uznał skargę za zasadną i uchylił interpretację. Zdaniem WSA powstanowienia umowne mogą mieć wpływ na kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym na moment powstania obowiązku podatkowego. W ocenie Sądu z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zobowiązania Spółki wynikające z umowy nie ograniczają się tylko do dokonania samej naprawy, ale obejmują także sporządzenie dokumentu zawierającego zestawienia wykonanych czynności. Sąd podkreślił, że ma na uwadze obowiązującą zasadę, zgodnie z którą nie można postanowieniami umownymi zmieniać momentu powstania obowiązku podatkowego. Sąd jednak uznał, że przyjęte przez strony zasady współpracy mieszczą się w ramach autonomii woli stron i są uzasadnione charakterem usług świadczonych przez Spółkę (usługi specjalitycznej naprawy). Tym samym przyjęcie momentu akceptacji raportu za moment wykonania usługi jest racjonalnie uzasadnione.

 

Biuro spółki zagranicznej a stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. IPPP3/4512-436/15-2/JF

Podmiot, który wystąpił z zapytaniem do Ministra Finansów jest spółką holdingową posiadającą siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje pakiety wakacyjne oraz świadczy usługi organizacji zakweterowania na rzecz firm turystycznych. Spółka posiada w Polsce wynajmowane biuro, w którym zatrudniani są pracownicy. Biuro znajdujące się w Polsce stanowi dla Spółki wsparcie typu „backoffice” (call center, odwołane loty czy przetwarzanie danych). Biuro nie posiada formy prawnej, nie stanowi oddziału ani przedstawicielstwa. Jest ono wykorzystywane tylko do obsługi wewnętrznych procesów firmy. Zadania pracowników sprowadzają się do wykonywania czynności o charakterze administracyjnym. Pracownicy biura są również osobami pierwszego kontaktu dla klientów zainetresowanych zakupem pakietu wakacyjnego lub potrzebujących nagłego wsparcia w związku z dokonanym już zakupem.

Na gruncie tak przedstawionego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w związku z prowadzonym w Polsce biurem powinien uznać, że posiada stałe miejsce prowadzenia działalnosci gospodarczej. Dodatkowo Spółka zapytała, czy w przypadku uznania, iż nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, może się ubiegać o zwrot podatku VAT w trybie ustanowionym dla podmiotów zagranicznych. W ostatnim pytaniu Spółka wniosła o wyjaśnienia, czy w przypadku uznania, że posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, Spółka będzie mogła ubiegac się w Polsce o zwrot podatku VAT jako podatnik w sytuacji, gdy nie wykonuje w Polsce czynności opodatkowanych. Zdaniem Spółki nie posiada ona w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym może ubiegać się o zwrot podatku w trybie przewidzianym dla podmiotów zagranicznych. Gdyby jednak Organ podatkowy uznał, że Spółka ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, to zdaniem Spółki może ona ubiegać się w Polsce o zwrot podatku naliczonego jako podatnik VAT pomimo tego, że nie wykonuje w Polsce czynności opodatkowanych.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, powołując się na przepisy unijne oraz orzecznictwo TSUE uznał, że w związku z prowadzeniem biura, Spółka posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Organu podatkowego posiadane w Polsce zaplecze techniczne i personalne wskazuje, że obecność Spółki na polskim rynku ma charakter trwaly i stały. Dodatkowo, w ocenie Organu podatkowego, czynności wykonywane przez biuro nie mają charakteru tylko i wyłącznie pomocniczego, ale stanowią część struktury administracyjnej prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Działalność prowadzona w Polsce jest stała i zorganizowana i stanowi ważną część działalnosci gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Jedocześnie Organ podatkowy przyjął, że pomimo, iż Spółka nie wykonuje w Polsce czynności opodatkowanych, może, po zarejestrowaniu się w Polsce, odliczyć podatek naliczony od wydatków w takim zakresie, w jakim są one związane z działalnością opodatkowaną prowadzoną poza terytorium Polski.

 

11 sierpnia 2015 r. przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę nowelizującą m.in. Ustawę o podatku akcyzowym

http://www.sejm.gov.pl

Ustawa dokonuje zmian, których celem jest uproszczenie rozliczeń podatku akcyzowego oraz ograniczenie lub wyeliminowanie uciążliwych i zbędnych obowiązków o charakterze adinistracyjnym. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, zmiany wejdą w życie od 01.01.2016 r.

Jedną z ciekawych zmian, które z założenia mają ułatwić i uprościć przedsiębiorcom rozliczenia akcyzy, jest doprecyzowanie przepisów, które dotyczą wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką zerową.

Obecny zapis zawarty w art. 89 ust. 2 Ustawy PA, który wprowadza zerową stawkę akcyzy na wyroby energetyczne inne niż wymienine w ust. 1, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, jest dość ogólnikowy. W związku z tym ustawodawca zdecydował się na określenie katalogu przypadków, w których stawka 0 zł ma zastosowanie. Takie rozwiązanie stwarza organowm podatkowym możliwość monitorowania przeznaczenia wyrobów, które ma znaczenie dla określenia prawidłowej stawki, a które jednocześnie może być zmieniane.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 5

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.