Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Umorzenie udziałów nie jest transakcją ze sfery cen transferowych

www.mf.gov.pl

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16.07.2015 r., nr IBPB-1-3/4510-160/15/JKT

Spółka przygotowuje pewne działania restrukturyzacyjne. Zapytała MF czy w przypadku umorzenia udziałów (dobrowolnym, przymusowym, automatycznym) bez wynagrodzenia (tj. nieodpłatnym nabyciem) lub za wynagrodzeniem znacząco niższym od wartości rynkowej umarzanych udziałów, należy uwzględnić przepisy dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 oraz art. 14 Ustawy CIT.

W jej ocenie natura zbycia udziałów w celu umorzenia wskazuje, że transakcja ma miejsce pomiędzy spółką kapitałową a jej udziałowcami, a to oznacza, iż trudno (a wręcz nie jest możliwe) wobec takiej czynności dokonać porównywalności transakcji pomiędzy niezależnymi podmiotami. Również dokonując analizy charakteru transakcji, będących przedmiotem cen transferowych, należy mieć na uwadze, iż chodzi o transakcje handlowe, będące następstwem działalności gospodarczej, w wyniku których generowane są przychody. Natomiast umorzenie udziałów to zdarzenie o charakterze restrukturyzacyjnym. Za przyjęciem, iż w takim przypadku nie znajdą zastosowania przepisy w zakresie cen transferowych oraz wartości rynkowej, przemawia i to, że w przypadku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia bądź za wynagrodzeniem odbiegającym od wartości rynkowej nie dochodzi do jakiegokolwiek przysporzenia po stronie zbywcy udziałów (ani faktycznego, ani należnego), a więc nie uzyskuje przychodu do opodatkowania.

Organ wydający interpretację zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy.

 

Istotna jest data doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

www.orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2015 r. sygn. akt I FSK 441/15

Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie przedłużenia terminu zadeklarowanego przez Spółkę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającego z deklaracji VAT-7 do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia w ramach czynności sprawdzających. Postanowienie zostało wydane z uwagi na to, że skierowano zapytania do zagranicznych władz podatkowych w sprawie transakcji handlowych zawartych przez Spółkę i do dnia upływu terminu zwrotu organ nie uzyskał wszystkich odpowiedzi.

Spółka nie zgadzając się ze stanowiskiem organów podatkowych złożyła skargę do WSA w Warszawie, podkreślając, że wprawdzie postanowienie o przedłużeniu terminu dokonania zwrotu zostało wydane przed upływem terminu do dokonania zwrotu, niemniej jednak postanowienie zostało Spółce doręczone już po upływie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7.

Sąd pierwszoinstancyjny uznał skargę za zasadną, wykorzystując przy uzasadnieniu swojego stanowiska, zdanie Trybunału Konstytucyjnego, iż chwilą przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy VAT jest data skutecznego wprowadzenia do obrotu prawnego postanowienia przedłużającego termin, czyli data jego doręczenia lub ogłoszenia (wyrok z 13.10.2008 r. sygn. akt K 16/07).

 

Rządowy projekt ustawy zmieniającej podatki dochodowe już w Sejmie

www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3697

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

21 lipca 2015 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt zmian do ustaw o podatkach dochodowych, który stanowi wdrożenie do krajowego porządku prawnego trzech dyrektyw Rady Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 111 z 15.04.2014, str. 50), 2) dyrektywy Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 40), 3) dyrektywy Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 21 z 28.01.2015, str. 1), a także wdrożenie dodatkowych regulacji w zakresie dokumentacji podatkowych.

Zmiany mają doporowadzić do wyeliminowania nadużyć w firmach powiązanych kapitałowo, a także zwiększyć zakres wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi w celu ujawnienia dochodów dotychczas niewykazywanych.

Jak czytamy na stronach MF „Projektowane przepisy zakładają ponadto wyłączenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorstw z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dla pozostałych przedsiębiorców nastąpi zróżnicowanie zakresu wymaganej dokumentacji w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz wielkości transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi (m.in. przewiduje się zmniejszenie zakresu podmiotów powiązanych przez podniesienie progu powiązań kapitałowych z 5 do 25%). Zmiany te zmierzają do zmniejszenia obciążeń administracyjnych” (www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/)

 

Komornicy będą rozliczać VAT z chwilą otrzymania zapłaty

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12274953/12300857/12300858/dokument176011.pdf

Projekt rozporządzenia w sprawie późniejszego momentu powstania obowiązku podatkowego

W związku z orzecznictwem TSUE, potwierdzającym, iż komornik sądowy w zakresie realizowania swoich czynności jest podatnikiem podatku VAT (co zostało wyrażone w interpretacji ogólnej z 9.06.2015 r. nr PT1.050.1.2015.LJU.19), Minister Finansów 24 lipca 2015 r. przygotował projekt rozporządzenia, w którym określono moment powstania obowiązku podatkowego dla czynności egzekucyjnych wykonywanych przez komorników sądowych.

Komornicy do czasu wydania interpretacji ogólnej nie byli uznawani za podatników, zatem w szczególności z tytułu wykonywania czynności egzekucyjnych nie rozliczali podatku VAT. W związku ze zmianą stanowiska przez MF, zostali objęci ochroną prawną i do końca września br. są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku z tytułu wykonywanych czynności.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 2

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.