Branża farmaceutyczna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność niezwykle popularnych ulg wśród polskich przedsiębiorstw – ulgi na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży farmaceutycznej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z sektora farmaceutycznego.

Branża farmaceutyczna a ulga B+R

Branża farmaceutyczna niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych receptur potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w szeroko rozumianej branży farmaceutycznej. Działalność Spółki skupia się w szczególności na:

 • rozwoju i wytwarzaniu kapsułek miękkich oraz niesterylnych form płynnych;
 • opracowywaniu formulacji nowych produktów w oparciu o najnowsze trendy rynkowe i literaturę;
 • modyfikacji składów istniejących produktów;
 • doborze odpowiedniej jakości surowców i opakowań do wytworzonych produktów;
 • opracowywaniu lub transferze technologii produkcji;
 • wykonywaniu serii próbnych i pilotażowych;
 • ocenie bezpieczeństwa surowców roślinnych;
 • opracowywaniu i walidacji metod analitycznych i mikrobiologicznych dla różnych postaci farmaceutycznych;
 • opracowywaniu dokumentacji rejestracyjnej oraz dokumentacji do zmian kategorii dostępności produktów leczniczych;
 • zapewnieniu projektowania, rozwoju i certyfikacji oraz nadzoru nad wyrobami medycznymi;
 • przygotowywaniu różnego typu raportów eksperckich oraz ocen klinicznych, nieklinicznych oraz szeroko pojętego konsultingu farmaceutycznego;
 • badaniach stabilności

– dalej zbiorczo: „Projekty R&D”.”

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi B+R uznał wówczas:

W ocenie tut. Organu, działalność Wnioskodawcy, polegająca na realizacji Projektów R&D oraz Projektów Inwestycyjnych, podejmowana w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym zarówno od dnia 1 października 2018 r., jak i również przed dniem 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT.

Zakres objęty wyżej przytoczoną interpretacją indywidualną jest więc bardzo szeroki. Według organu podatkowego, pracami badawczo-rozwojowymi są nie tylko prace polegające na bezpośrednim opracowywaniu nowych formulacji, ale również prace związane z seriami próbnymi, przygotowaniem dokumentacji rejestracyjnej itp. Nierzadko więc w przypadku firm farmaceutycznych 100% wynagrodzenia pracowników będzie stanowiło wynagrodzenie za prace badawczo-rozwojowe, co znacząco pozwoli zaoszczędzić na podatku (od 2022 roku odliczenie wynagrodzeń na pracowników wynosi 200%).

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Łukasz Boszko jest do Twojej dyspozycji.

Branża farmaceutyczna a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży farmaceutycznej, których rezultatem prac jest prawo ochronne patentu na produkt lecznicy lub produkt ochrony roślin bądź prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu (tzw. KPWI), mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest prowadzenie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii nakierowanych na tworzenie i rozwój produktów leczniczych, w szczególności polegających na poszukiwaniu związków chemicznych mogących być kandydatami na nowe leki przeciwnowotworowe i przeciwzapalne.”

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał wówczas, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Branża farmaceutyczna a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm farmacuetycznych, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też dostosowaniem opakowań na produkty. Są to więc wydatki, które firmy z branży farmaceutycznej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża farmaceutyczna a ulga na robotyzację 

Dla spółki farmaceutyczne, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji np. leków bądź innych produktów farmaceutycznych.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża farmaceutyczna a ulga na prototyp

Jeżeli spółki z sektora farmaceutycznego podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.