Program Operacyjny Polska Wschodnia ogłosił drugą edycję konkursu na wsparcie inwestycyjne dla MŚP z terenu całej Polski, działających w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego z przedsiębiorstwem z terenu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Celem działania jest zwiększenie potencjału firm MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych, a dofinansowanie otrzymają projekty przewidujące projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty realizacji inwestycji początkowej, m.in. nabycie nieruchomości i innych środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, raty spłaty kapitału nieruchomości lub innych środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego skupiającego co najmniej 5 przedsiębiorstw.

Wysokość wsparcia

Poziom planowanego dofinansowania jest bardzo wysoki i wynosi w przypadku pomocy inwestycyjnej do 70% wydatków kwalifikowanych, a w przypadku zakupu usług doradczych – nawet do 85%.

Firmy, które wezmą udział w konkursie mają szansę otrzymać od 1 do 7 mln zł dla każdego przedsiębiorstwa wchodzącego w skład konsorcjum.

Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Współpraca z Polską Wschodnią się opłaca

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.