Często, w celu zintensyfikowania sprzedaży, przeprowadzane są różne akcje marketingowe w formie konkursów, w których klienci otrzymują nagrody. Konkursy podatnicy organizują samodzielnie, jak również zlecają przeprowadzenie całej akcji agencji reklamowej. W takim przypadku agencja marketingowa wystawia fakturę za usługę kompleksową – usługę marketingową.

Zgodnie z Ustawą VAT wszelkie nieodpłatne wydania podlegają opodatkowaniu, jeżeli przy nabyciu przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku VAT.

Nie ulega zatem wątpliwości, że podatnik organizując samodzielnie akcję promocyjną, w której wydawane są nagrody, takie wydanie jest obowiązany opodatkować (o czym pisaliśmy w artykule Problematyczne opodatkowanie nagród w konkursach dla przedsiębiorców). Natomiast w sytuacji, gdy organizacją konkursu, w tym zakupem nagrody, zajmuje się agencja reklamowa, pojawia się świadczenie usługi o charakterze kompleksowym. W takiej sytuacji nie wyodrębnia się poszczególnych elementów świadczenia, co oznacza, że agencja wystawia fakturę na całość świadczenia, a podatnik odlicza podatek wynikający z faktury. Ale czy na pewno?

Minister Finansów każe wyodrębniać

Zdaniem MF podatnik otrzymując fakturę od agencji reklamowej nie jest uprawniony do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem przez agencję towarów przekazywanych nieodpłatnie zwycięzcom akcji. Podporą takiego twierdzenia jest wyrok TSUE z 7.10.2010 r. (sprawy C-53/09 i C-55/09), w którym Trybunał uznał, że przekazanie towarów (nagród) w programach lojalnościowych nie jest elementem kompleksowej usługi polegającej na obsłudze takiego programu (świadczonej przez agencję marketingową – operatora programu), lecz stanowi odrębną od tej usługi odpłatną dostawę towarów. Fakt poniesienia przez podatnika kosztów nagród wydanych jego klientom nie uprawnia do odliczenia VAT – ponieważ to klienci, a nie podatnik, są odbiorcami świadczenia. Trybunał odrzucił również twierdzenia, iż w sprawie miało miejsce jedno złożone świadczenie, którego jedynym elementem było wydawanie nagród klientom, bowiem uznał, że nie zostały spełnione warunki uznania czynności zarządzającego programem za jedno „złożone świadczenie”.

Stanowisko sądów

Również sądy administracyjne stoją na stanowisku, że podatnik – sponsor nagrody nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez agencję reklamową z tytułu przekazania przez nią nagród. Podatnik może jedynie odliczyć część podatku związaną z wynagrodzeniem agencji z tytułu świadczenia usługi marketingowej polegającej na organizacji całego przedsięwzięcia. Wydanie nagród następuje bowiem w ramach odrębnej czynności od usługi organizacji akcji promocyjnej.

W dniu 17 marca 2016 r. WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 918/15) orzekał w sprawie skargi na interpretację indywidualną wydaną na rzecz podmiotu świadczącego usługi marketingowo-promocyjne polegające na organizacji kampanii promocyjnych na rzecz Zleceniodawców. Realizacja umowy obejmowała:

– przygotowanie i nadzór nad akcją marketingową oraz przekazanie nagród uczestnikom akcji promocyjnej, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub podmiotami prowadzącymi taką działalność;

– zakup nagród na swoją rzecz (ich wartość stanowi element kalkulacyjny usługi marketingowej).

WSA nie zgodził się z podatnikiem, iż przedmiotem świadczenia jest jedna usługa o kompleksowym charakterze. Zaaprobował tym samym stanowisko organu wydającego interpretację, iż czynność wydania towarów uczestnikom akcji promocyjnych w ramach świadczonej usługi, jako odpłatna dostawa towarów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT. Potwierdził, że otrzymywane przez agencję wynagrodzenie za świadczoną usługę dotyczy w rzeczywistości wykonania działań promocyjnych oraz obejmuje zapłatę za zakupione towary, które są następnie nieodpłatnie przekazywane uczestnikom akcji promocyjnej.

Zatem agencja winna wykazać sprzedaż towaru jako transakcję odrębną od świadczonej usługi.

Według MF, w takiej sytuacji, podatnik (sponsor nagrody) nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez agencję z tytułu przekazania przez nią nagród (wobec przekazywanej nagrody nie występuje w roli nabywcy lecz jedynie jako pokrywający koszt nagrody). Może natomiast odliczyć część podatku związaną z wynagrodzeniem agencji z tytułu świadczenia usługi marketingowej polegającej na organizacji całego przedsięwzięcia (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24.06.2015 r. nr IPPP2/4512-285/15-2/JO/IŻ).

AUTOR: Dorota Borkowska-Chojnacka, Doradca, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wydanie nagrody w akcji promocyjnej z VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.