Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego planuje ogłosić konkurs dla przedsiębiorców na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowe w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w poniżej wskazanych branżach:

  • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  • zaawansowane wyroby metalowe,
  • produkty drzewno-meblarskie,
  • opakowania przyjazne środowisku,
  • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  • multimodalny transport i logistyka,
  • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie skierowane jest do:

  • sektora MŚP,
  • dużych przedsiębiorstw.

Alokacja

22 603 950,72 zł

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu musi wynosić 500 000,00 zł.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

Status przedsiębiorcy Poziom dofinansowania
mikro 55%
małe
średnie 45%
duże 35%

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 2 marca 2018 r.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

O czy należy pamiętać ubiegając się o dofinansowanie

Realizacja projektu musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.

Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wnioskodawca musi posiadać potencjał (zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę) umożliwiający terminową realizację projektu oraz gwarantujący utrzymanie trwałości projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest duże przedsiębiorstwo warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie występowania (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki poprzez opis planowanej współpracy z MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO.

Przedmiot projektu powinien wynikać z potrzeb wnioskodawcy i być możliwy do osiągnięcia z punktu widzenia stanu nauki, potencjału badawczego i merytorycznego.

Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim i służyć do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w branżach i obszarach wskazanych w konkursie.

Otrzymane wsparcie musi przyczynić się do powstania lub rozwoju centrum badawczo-rozwojowego.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez wnioskodawcę Agendy Badawczej, w której wymienione będą projekty/prace prowadzone na wspieranej infrastrukturze w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości.

Prace realizowane na wspartej infrastrukturze powinny dotyczyć opracowania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie firmy.

Realizacja projektu musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

AUTOR: Łukasz Smetaniuk, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.