Do końca 2015 roku podatnicy zobowiązani byli regulować zobowiązania podatkowe wyłącznie we własnym imieniu. Fakt dokonania wpłaty z rachunku bankowego osoby trzeciej, nawet członka rodziny, nie powodował wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Na szczęście Ustawodawca wprowadził bardzo korzystne zmiany w tym zakresie, które obowiązują w polskim systemie podatkowym od 01.01.2016 roku.

Zasadą jest konieczność zapłaty podatku przez osobę zobowiązaną, a więc podatnika.

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016, na podstawie Art. 62b. Ordynacji Podatkowej, zakłada, że oprócz samego podatnika, w jego imieniu zobowiązania mogą regulować także (§ 1.):

1) małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha;

2) aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

3) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1.000 zł.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Natomiast w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości zapłaty zobowiązań podatkowych przez osoby trzecie inne niż wymienione wprost w przepisie art. 62b Ordynacji Podatkowej.

W praktyce Urzędy Skarbowe dokonują zwrotu dokonanej wpłaty przez podmiot trzeci na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata, a sam podatnik zostaje wezwany do zapłaty tego zobowiązania.

Jeżeli podatek nie zostanie wpłacony przez samego podatnika, jego zobowiązanie podatkowe nie wygaśnie, a co za tym idzie, może być on zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty oraz pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Nowelizacja ustawy wprowadza także możliwość uregulowania zobowiązania podatkowego za pomocą innego instrumentu płatniczego, czyli terminala płatniczego, co jest możliwe tylko wówczas gdy organ podatkowy dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji transakcji płatniczych.

Wszystkie ww. zmiany dotyczące sposobu regulowania zobowiązań podatkowych podyktowane były koniecznością zapewnienia podatnikom wielu możliwości pozwalających na efektywną zapłatę podatku. Zaproponowane rozwiązania z pewnością ułatwią podatnikom regulowanie podatku, co przyczyni się do szybszego wygasania zobowiązań podatkowych przez ich zapłatę. Zmiana jest przede wszystkim, korzystna dla tych podatników, którzy są zobowiązani do uregulowania podatku a nie mają takiej możliwości, np. przebywając poza granicami kraju.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zapłata podatku przez podmioty trzecie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.