Treść artykułu

Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło stanowisko w zakresie sposobu składania sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r. Jakie skutki zaprezentowane stanowisko będzie miało dla podatników?

Nowe wytyczne w zakresie składania sprawozdań finansowych

Z najnowszego komunikatu umieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów wynika, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Wydział Prawa Rejestrów), cyt.:

„(…) Z dniem 1 października 2018 system RDF będzie przyjmował dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym i w szczególności także podpisem zaufanym (dawnej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).(…)”.

„(…) obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy to zarówno:

  • okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe;
  • okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie;
  • jak też przyszłych okresów obrachunkowych.

Od dnia 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości (…) nie przewidują żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1 października 2018 r. i po 30 września 2018 r.”.

„(…) Tym samym decydujące znaczenie ma wyłącznie data sporządzania sprawozdania finansowego. Brak jest bowiem wyraźnego przepisu przejściowego, który wyłączałby stosowanie w/w nowych regulacji i umożliwiał stosowanie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r. do sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30 września 2018 r.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się, że jednostki zobowiązane do składania sprawozdań finansowych wraz z innymi wymaganymi dokumentami powinny kierować się wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, jako odpowiedzialnego za organizację techniczną  przyjmowania ww. dokumentów do właściwego rejestru sądowego.

Z powyższego komunikatu można wywnioskować, iż Ministerstwo Sprawiedliwości w dość jednoznaczny sposób nakazuje stosowanie nowych przepisów do wszystkich sprawozdań sporządzonych po 1 października 2018 r. Natomiast Ministerstwu Finansów tylko „wydaje się” że podatnicy powinni się zastosować do prezentowanego stanowiska.

Zastanawiające jest, iż w obecnie umieszczonym komunikacie brakuje jakiejkolwiek wzmianki o wcześniej obowiązujących zasadach, które były prezentowane przez Ministerstwo Finansów.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

 

Nowe podejścia –co dalej?

Treść powyższego komunikatu fundamentalnie zmienia stanowisko prezentowane w tym samym zakresie jeszcze miesiąc temu. Co powyższa zmiana oznacza dla podatników?

Z drugiej strony w naszej ocenie zasada zaufania do organów państwa powinna przeważyć, tym samym ewentualne kierowanie się poprzednimi wyjaśnieniami nie powinno podatnikom szkodzić.

Największe skutki, które udało się osiągnąć to zamieszanie, konieczność załatwienia formalności w zakresie pozyskania podpisów elektronicznych i oczywiście pogłębienie biurokracji. Czy taka sytuacja nie spowoduje ograniczenia zaufania podatników do organów podatkowych?

AUTOR: Darya Lukouskaya, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane