Treść artykułu

Jednostka w polityce rachunkowości przyjmuje rozwiązania prowadzenia ksiąg przewidziane w ustawie o rachunkowości oraz MSR, które obejmują min.:

 • zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych,
 • metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy,
 • metody ustalania wyniku finansowego,
 • sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym,
 • techniczno-organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich ochrony.

Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych.

Zasady (politykę) rachunkowości zmienia się jeżeli:

 • obowiązek taki wynika ze zmiany przepisów o rachunkowości,
 • jednostka utraciła lub uzyskała prawo do stosowania uproszczeń przewidzianych w przepisach o rachunkowości,
 • została podjęta indywidualna decyzja jednostki, spowodowana zmianą przedmiotu działalności, zmniejszeniem lub zwiększeniem jej zakresu, potrzebą dostosowania się do rozwiązań obowiązujących w grupie kapitałowej,
 • decyzją o zastosowaniu lub rezygnacji ze stosowania MSR.

Jednostka może zmienić przyjęte przez siebie zasady ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. Data podjęcia decyzji o zmianach nie ma tutaj znaczenia.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Zmiany polityki rachunkowości nie stanowią m.in.:

 • przyjęcie do nowych zdarzeń i transakcji zasad rachunkowości różniących się od poprzednio stosowanych do podobnych, ale nie identycznych zdarzeń i transakcji,
 • przyjęcie nowej zasady w odniesieniu do zdarzeń, które uprzednio nie występowały lub występowały, ale były nieistotne, a stały się istotne,
 • zmiany wysokości wartości szacunkowych.

Autorem artykułu jest Agnieszka Michalak, Menedżer w zespole Outsourcingu Rachunkowości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Twój e-PIT: co musisz wiedzieć?

Uruchomiona 15 lutego br. usługa Twój e-PIT, czyli automatyczne, wstępne rozliczenie podatników przez fiskusa, została oceniona przez wdrażający ją resort jako pełen sukces. Dobę po jej uruchomieniu elektronicznie rozliczyło się 100 tys. podatników. Ministerstwo Finansów…

Najczęściej czytane