Jednostka w polityce rachunkowości przyjmuje rozwiązania prowadzenia ksiąg przewidziane w ustawie o rachunkowości oraz MSR, które obejmują min.:

 • zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych,
 • metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy,
 • metody ustalania wyniku finansowego,
 • sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym,
 • techniczno-organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich ochrony.

Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych.

Zasady (politykę) rachunkowości zmienia się jeżeli:

 • obowiązek taki wynika ze zmiany przepisów o rachunkowości,
 • jednostka utraciła lub uzyskała prawo do stosowania uproszczeń przewidzianych w przepisach o rachunkowości,
 • została podjęta indywidualna decyzja jednostki, spowodowana zmianą przedmiotu działalności, zmniejszeniem lub zwiększeniem jej zakresu, potrzebą dostosowania się do rozwiązań obowiązujących w grupie kapitałowej,
 • decyzją o zastosowaniu lub rezygnacji ze stosowania MSR.

Jednostka może zmienić przyjęte przez siebie zasady ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. Data podjęcia decyzji o zmianach nie ma tutaj znaczenia.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Zmiany polityki rachunkowości nie stanowią m.in.:

 • przyjęcie do nowych zdarzeń i transakcji zasad rachunkowości różniących się od poprzednio stosowanych do podobnych, ale nie identycznych zdarzeń i transakcji,
 • przyjęcie nowej zasady w odniesieniu do zdarzeń, które uprzednio nie występowały lub występowały, ale były nieistotne, a stały się istotne,
 • zmiany wysokości wartości szacunkowych.

Autorem artykułu jest Agnieszka Michalak, Menedżer w zespole Outsourcingu Rachunkowości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiana zasad (polityki) rachunkowości

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów