W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych obszarem cen transferowych oraz implementacją nowych przepisów w tym obszarze w dniu 01.01.2017 r., eksperci z Zespołu Cen Transferowych Grant Thornton uruchamiają newsletter, w ramach którego regularnie będą komentowane bieżące zmiany w przepisach oraz ich znaczenie dla podatników, interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych. Treści prezentowane w newsletterze mają zapewnić wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym w obszarze cen transferowych.

Umorzenie udziałów w spółce, zarówno dobrowolne, jak  przymusowe, bez wypłacenia wynagrodzenia udziałowcowi, nie wiąże się z przepływem pieniężnym, ani nie można tego uznać za przychód, który został osiągnięty w wyniku umorzenia zobowiązań. Przedstawiona powyżej operacja nie nosi znamion transakcji, które w myśl przepisów podatkowych podlegają pod obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych. Dodatkowo, nie jest możliwe odniesienie umorzenia udziałów w spółce do warunków rynkowych. Brak porównywalnych transakcji pomiędzy niezależnymi podmiotami przesądza, że nie jest możliwe określenie, jakie warunki uzgodniłyby takie podmioty. W związku w powyższym, umorzenie udziałów w spółce nie podlega obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy CIT.

Konwersja wierzytelności na udziały w sytuacji, gdy wspólnicy spółki kapitałowej otrzymują udziały o niższej wartości nominalnej niż wartość wniesionego wkładu niepieniężnego, nie podlega pod obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych. Nie jest możliwe odniesienie konwersji wierzytelności na udziały do warunków rynkowych. Brak porównywalnych transakcji pomiędzy niezależnymi podmiotami przesądza, że nie jest możliwe określenie, jakie warunki uzgodnione zostałyby w warunkach pełnej konkurencji. W związku z powyższym, objęcie obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych operacji polegających na konwersji wierzytelności na udziały, byłoby bezcelowe.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Sprawa dotyczyła podatnika, który dokonał transakcji kupna-sprzedaży, podmiotowi powiązanemu (kapitałowo i rodzinnie), nieruchomości obciążonej prawami osób trzecich (hipoteką z tytułu długu) po cenie niższej niż pierwotnie ją nabył.

W wyniku kontroli podatkowej, organ zakwestionował poziom rynkowości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (kapitałowo i rodzinnie), ponieważ w krótkim odstępie czasu podatnik dokonał transakcji sprzedaży dwóch działek (jedna działka powstała poprzez jej wydzielenie z drugiej działki) na rzecz podmiotu powiązanego i niepowiązanego. Na pierwszej transakcji podatnik poniósł stratę, a na drugiej osiągnął dochód. Organ uznał za podstawę do zakwestionowania rynkowości transakcji fakt, iż podatnik sprzedał nieruchomość podmiotowi powiązanemu po cenie niższej niż pierwotnie ją nabył. W toku postępowania, dwóch biegłych rzeczoznawców powołanych przez organy, sporządziło operaty szacunkowe, na podstawie których oszacowana została rynkowa wartość nieruchomości. Aby dokonać wyceny spornej nieruchomości, organ podatkowy wysłał ponadto 38 zapytań do biur obrotu nieruchomościami, 11 do organów podatkowych oraz 3 do powiatów sąsiadujących. Dodatkowo dokonał analizy transakcji sprzedaży sąsiadującej nieruchomości oraz cen sprzedaży i zakupu spornej działki. Organ zakwestionował operat szacunkowy, który przedstawił podatnik, ponieważ jego zdaniem do próby zostały dobrane nieporównywalne nieruchomości (zbyt duża rozpiętość powierzchni działek i budynków, nieporównywalny stan techniczny budynków oraz ich rodzaj itp.). Po zaskarżeniu tej decyzji, WSA uznał, że organ podatkowy nie zebrał wystarczająco odpowiednich danych do analizy porównywalności, bowiem przy ustalaniu rynkowej wartości nieruchomości nie uwzględnił  obciążenia nieruchomości hipoteką.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w cenach transferowych - ważne interpretacje i wyroki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.