Zmiana Ordynacji podatkowej wprowadzona m.in. ustawą z dnia 10 września 2015 r. wprowadza zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., jak również takie, które będą obowiązywały od 1 lipca 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany, które są ważne w prowadzeniu bieżącej dokumentacji, w tym w zakresie rozliczeń z organami podatkowymi:

Od 1 stycznia 2016 r.:

1) Interpretacje prawa podatkowego

 • możemy pytać w indywidualnej sprawie, możemy pytać wspólnie z podmiotem uczestniczącym w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, jak również może pytać zamawiający w związku z udzielanym zamówieniem publicznym;
 • wyraźnie wykluczono możliwość składania zapytań z zakresu przepisów regulujących postępowanie podatkowe, czy też praw i obowiązków kontrolujących;

2) Wysokość odsetek

Preferencyjna stawka:

 • ustawodawca zachęca do dokonywania weryfikacji swoich zobowiązań na bieżąco, co powoduje, że możemy skorzystać z obniżonej do 50% stawki odsetek, jeśli korektę deklaracji złożymy nie później niż w terminie 6 m-cy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji pierwotnej i wpłacimy zaległość w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty;
 • połowę stawki zapłacimy także w odniesieniu do zaległości powstałych przed 1 stycznia 2016 r. ale pod warunkiem złożenia korekty deklaracji do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległej kwoty ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty; natomiast gdy złożymy korektę po tej dacie stawka odsetek wyniesie 75% stawki podstawowej;
 • istotne jest to, aby korekta nie była wynikiem jakichkolwiek działań organów podatkowych – kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, czy też po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli;

Stawka podwyższona do 150%:

 • podwyższone odsetki trzeba będzie naliczyć w odniesieniu do zaległości w podatku VAT, akcyzie i cle ujawnionych przez organy podatkowe, jak też w razie korekty deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli lub w wyniku czynności sprawdzających, jeżeli ujawniona kwota przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności lub terminu zwrotu;
 • a także jeśli organ podatkowy ujawni niezłożenie deklaracji mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku;

3) Pełnomocnictwa

 • do podpisywania deklaracji – pełnomocnictwo składamy na urzędowym druku (zarówno w odniesieniu do deklaracji składanej elektronicznie, jak i w postaci papierowej), z tym że pełnomocnictwa złożone przed 1 stycznia 2016 r. obowiązują nadal do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania (wg wyjaśnień MF);
 • szczególne – pełnomocnictwo składamy na urzędowym druku, z tym że pełnomocnictwa złożone do akt sprawy przed 1 stycznia 2016 r. obowiązują nadal i są ważne do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania – uznaje się je za pełnomocnictwa szczególne; pełnomocnictwami szczególnymi są także pełnomocnictwa wskazujące osobę reprezentującą kontrolowanego w trakcie kontroli podatkowej złożone w trybie art. 281a Ordynacji podatkowej przed 1 stycznia 2016 r.;
 • do doręczeń – pełnomocnictwo składamy na urzędowym druku; jest wymagane w odniesieniu do rezydentów, którzy nie prowadzą korespondencji z organem podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zmienią adres zamieszkania na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim UE bez względu na okres przebywania poza granicami kraju, w stosunku do osób niemających miejsca zamieszkania/zwykłego pobytu w Polsce lub w UE, które składają wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono postanowienie o wszczęciu postępowania, a także gdy ustanowimy więcej niż jednego pełnomocnika w danej sprawie;
  Od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r.:

1) Interpretacje podatkowe

 • Właściwym organem do wydawania interpretacji indywidualnych będzie Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

2) Pełnomocnictwo ogólne

 • Obejmuje swym zakresem wszystkie sprawy podatkowe oraz inne sprawy należące do właściwości organów podatkowych i kontroli skarbowej (z wyjątkiem umocowania do podpisywania deklaracji); zgłasza mocodawca wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na urzędowym druku (udzielenie, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie będzie umieszczane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych); profesjonaliści będą mogli sami zgłosić takie pełnomocnictwo;

3) Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – tylko duzi przedsiębiorcy

 • prowadząc kontrolę, postępowanie kontrolne, postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające, kontrolę krzyżową u kontrahenta, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części ksiąg prowadzonych przy użyciu programów komputerowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci odpowiadającej określonej strukturze logicznej (JPK);
 • dokumenty będą musiały być zapisane w formie elektronicznej, w plikach zgodnych ze standardem XML – przyjęta forma ma być edytowalna, co ma pozwolić np. na wyszukiwanie w danym dokumencie ściśle określonych danych lub słów;
 • MF zakłada publikację ostatecznego wzoru JPK w marcu 2016 r., natomiast na stronie http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny można zapoznać się z projektem struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych;

           Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym TUTAJ

Duzi podatnicy:

 • Od 1 lipca 2016 r. obowiązek obejmie tzw. dużych podatników, a więc przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali od 250 pracowników oraz roczny obrót wyniósł co najmniej 50 mln EUR lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 mln EUR.

Pozostali podatnicy obowiązkowo od 1 lipca 2018 r.:

 • Mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, a także średni przedsiębiorcy prowadzący księgi przy użyciu programów komputerowych będą obowiązani do przekazywania danych w formie JPK obowiązkowo dopiero od 1 lipca 2018 r., natomiast pozostawiono im wybór w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Od 1 stycznia 2017 r.:

 • Doregulowano dostęp osób i organów do danych zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych, który będzie prowadzony centralnie; wprowadzono wymóg sporządzania wniosku o wpis na urzędowym formularzu.

Jak widać, jednym z ważniejszych wyzwań jest konieczność przygotowania swoich ksiąg i dokumentów do formy, w jakiej będą ich żądać organy podatkowe. Nowy obowiązek nie jest wymysłem MF, lecz jest zbieżny z przygotowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) koncepcją Jednolitego Pliku Kontrolnego (Standard Audit File). Podobne rozwiązanie funkcjonuje już m.in. w Austrii, Holandii, Portugalii, Estonii, Słowenii oraz Luksemburgu.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

AUTOR: Dorota Borkowska-Chojnacka, Doradca, Departament Doradztwa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w Ordynacji podatkowej – nie daj się zaskoczyć

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.