Treść artykułu

Zwrócenie gminie kosztów przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez inwestora wykonującego inwestycję celu publicznego nie jest wynagrodzeniem za wykonaną przez gminę usługę, nie podlega opodatkowaniu VAT i nie może zostać udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez gminę. Jeżeli gmina wystawi z tego tytułu fakturę VAT, to inwestor nie może z niej odliczyć VAT.

Co do zasady, koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obciążają budżet gminy. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, że zobowiązanym do partycypacji w tych kosztach jest inwestor, który realizuje inwestycję celu publicznego. Inwestor zobowiązany jest wówczas pokryć tę część kosztów planu, która jest bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest przez wyspecjalizowane pracownie, ich usługi podlegają opodatkowaniu VAT, a gmina, nabywając takie usługi, ponosi ciężar VAT. Gmina chcąc obciążyć inwestora częścią kosztów planu, nie występuje jednak jako podatnik VAT i podmiot świadczący opodatkowaną usługę. Wobec tego nie można dokonać refakturowania tego rodzaju usług, zatem gmina nie może udokumentować obciążenia inwestora częścią kosztów fakturą VAT.

Gmina, jako urząd obsługujący organ władzy publiczne,j nie jest podatnikiem VAT, gdyż sporządzając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działa w zakresie realizowanych zadań własnych nałożonych odrębnymi przepisami prawa.

W związku z powyższym, zwrot przez inwestora realizującego inwestycję celu publicznego na rzecz gminy kosztów opracowania planu nie stanowi wynagrodzenia za jakąkolwiek usługę wykonaną przez gminę. Gmina jedynie realizuje nałożone na nią i wynikające z przepisów prawa zadania.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

 

Dlatego też zapłata przez inwestora na rzecz gminy nie jest wynagrodzeniem za usługę, gmina nie może udokumentować jej otrzymania poprzez wystawienie faktury VAT – taka płatność otrzymana przez gminę od inwestora pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT.

Gdyby natomiast gmina wystawiła na rzecz inwestora realizującego inwestycję celu publicznego fakturę i naliczyła w niej VAT, wówczas inwestorowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT z takiej faktury. Faktura dokumentuje bowiem czynność, która nie podlega opodatkowaniu VAT.

Potwierdzenie powyższego znajduje wyraz w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. IPPP2/443-320/14-2/BH.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane