Treść artykułu

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) umożliwia dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane). Warto skorzystać!

Co ulga B+R oznacza w praktyce? Przedsiębiorca, poza zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, ma możliwość skorzystania z dodatkowego odliczenia, którego dokonuje się w składanej deklaracji podatkowej, zmniejszając kwotę podatku do zapłaty.

Nowe zasady

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja regulacji dotyczących ulgi B+R, która czyni ją bardziej atrakcyjną, m.in. poprzez zwiększenie kwot podlegających odliczeniu, rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych, wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi, a także wprowadzenie szczególnych zasad rozliczania jej przez startupy.

Jak możemy pomóc?

 • Identyfikacja podejmowanych działań badawczo-rozwojowych pod kątem prawa do skorzystania z ulgi B+R
 • Mapowanie kosztów kwalifikowanych
 • Rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych oraz politykach
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych
 • Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych z odliczeniem (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi)
Zobacz prezentację

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszą wydatki na działalność badawczo-rozwojową, rozumianą jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ulga B+R dotyczy, co do zasady, wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz branży, w której działają. Bardzo często podatnicy nie zdają sobie sprawy, że możliwość ta dotyczy również ich firmy. Możliwe jest objęcie ulgą także projektów będących już w toku, rozpoczętych w poprzednich latach, w ramach których wydatki ponoszone są na bieżąco. Wynik prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nie wpływa na prawo do skorzystania z ulgi.

Możliwość skorzystania z ulgi B+R wyłącza:

 • prowadzenie w danym roku działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia,
 • otrzymanie zwrotu kosztów kwalifikowanych w jakiejkolwiek formie (np. dotacja).

Katalog kosztów kwalifikowanych

 • wynagrodzenia oraz składki finansowane przez pracodawcę
 • koszty materiałów i surowców
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP (nie dotyczy samochodów osobowych oraz nieruchomości)
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, ponoszone przez podatników z sektora MŚP

Sprawdź, jaką kwotę wydatków możesz odzyskać!

(.pdf, Rozmiar: 180,39 KB)

Kwoty odliczeń

Regulacje dla startupów

Przepisy dotyczące ulgi B+R przewidują specjalne regulacje dla podatników rozpoczynających działalność. W przypadku, gdy startup w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od przysługującego za ten rok odliczenia, wówczas przedsiębiorcy przysługuje kwota do zwrotu odpowiadająca iloczynowi nieodliczonej kwoty kosztów kwalifikowanych oraz stawki podatku obowiązującej w danym roku.

PRZYKŁAD

W pierwszym roku istnienia startup poniósł wydatki na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane) w wysokości 50 000 PLN (50% x 50 000 PLN = kwota do odliczenia, czyli 25 000 PLN). Z uwagi na osiągniętą stratę oraz brak możliwości odliczenia wydatków od dochodu, w składanej deklaracji może on wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot 4 500 PLN (18% x 25 000 PLN).

Możliwość uzyskania zwrotu przysługuje podatnikowi również w drugim roku prowadzonej działalności, o ile jest on mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zwrot nie przysługuje m.in. przedsiębiorcom:

 • powstałym w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału,
 • rozpoczynającym prowadzenie działalności, którzy w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki osobowej lub działalność taką prowadził małżonek we wspólności majątkowej.

Podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Pakiet paliwowy do poprawki

Krótko po wprowadzeniu tzw. Pakietu paliwowego, czyli regulacji zmieniającej między innymi przepisy VAT, akcyzowe i prawa energetyczne, ogłoszono wielki sukces – dochody skarbu państwa z tytułu obrotu paliwami wyraźnie wzrosły. Okazało się jednak, że według…

Nowy termin rozliczenia ulgi na złe długi

Ustawodawca, wprowadzając szereg uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. skrócił okres, w którym podatnicy rozliczają VAT w związku z nieuregulowanymi fakturami ze 150 dni do 90.…

Najczęściej czytane