Dyrektywa NIS-2 – sprawdź, czy podlegasz wymaganiom

Czy moja firma podlega pod NIS-2?

Przygotowaliśmy dla Państwa krótki kwestionariusz, który pozwoli zidentyfikować, czy i w jakim stopniu Państwa firma podlegać będzie pod wymagania Dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej (dyrektywa NIS2).

NIS-2 – od kiedy i jakie kary?

Wchodząca w życie 18 października 2024 Dyrektywa wprowadzi znaczące zmiany dla polskich podmiotów: odpowiedzialność organów zarządzających oraz kary dochodzące do 10 000 000 euro lub aż 2% rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Więcej dowiesz się również z artykułu:  Dyrektywa NIS-2: Czym jest, kogo dotyczy i kiedy wchodzi w życie?

Skontaktuj się

Adam Woźniak

Executive Director

NIS-2 – czy moja firma podlega? [ANKIETA]

Aby wstępnie zbadać nowe obowiązki w tym zakresie przygotowaliśmy kilka pytań. Po odpowiedzi na pytania otrzymają Państwo prawdopodobny wynik, który odzwierciedli w pewnym stopniu obowiązki nałożone przez Dyrektywę.

1

Informacje o Twoim biznesie

2

Kwestionariusz

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie - branża

 • Energetyka
 • Transport
 • Bankowość
 • Rynki finansowe
 • Opieka zdrowotna
 • Woda pitna
 • Ścieki
 • Infrastruktura cyfrowa (usługi zaufania, DNS, rejestry nazw TLD)
 • Infrastruktura cyfrowa (publiczne sieci i usługi łączności)
 • Infrastruktura cyfrowa (inne)
 • Zarządzanie usługami ICT (między przedsiębiorstwami)
 • Podmioty administracji publicznej (szczebel centralny)
 • Podmioty administracji publicznej (szczebel regionalny)
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Usługi pocztowe i kurierskie
 • Gospodarowanie odpadami
 • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów
 • Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności
 • Produkcja
 • Dostawcy usług cyfrowych
 • Badania naukowe
 • Inne

Energia:

 • Energia elektryczna - jako operator systemów dystrybucyjnych, przesyłowych, wytwórca lub uczestnik rynku magazynowania, agregacji, a także jako operator punktów ładowania odpowiedzialni za zarządzanie punktem ładowania i jego obsługę, świadczący usługę ładowania użytkownikom końcowym, w tym w imieniu i na rzecz dostawcy usług w zakresie mobilności
 • System ciepłowniczy lub chłodniczy - operator systemu ciepłowniczego lub chłodniczego
 • Ropa naftowa - jako operator ropociągu, operator instalacji służącej do produkcji, rafinacji, przetwarzania lub magazynowania i przesyłu ropy naftowej, jak również stanowiący krajową centralę zapasów ropy naftowej
 • Gaz - Jako przedsiębiorca dostarczający gaz lub operator systemu dystrybucyjnego, przesyłowego, magazynowania, LNG, jak również przedsiębiorstwo gazowe lub operator instalacji służących do rafinacji i przetwarzania gazu ziemnego
 • Wodór - jako operator instalacji służących do produkcji, magazynowania i przesyłu wodoru
 • Transport lotniczy - jako przewoźnik lotniczy, Zarządzający portem lotniczym lub jako obsługujący urządzenia pomocnicze w porcie lotniczym; operator zarządzający ruchem lotniczym, który zapewnia służbę kontroli ruchu lotniczego (ATC)
 • Transport kolejowy - zarządcy infrastruktury kolejowej lub przedsiębiorstwa kolejowe, w tym operatorzy infrastruktury kolejowej
 • Transport wodny - armatorzy śródlądowego, morskiego i przybrzeżnego wodnego transportu pasażerów i towarów, a także organy zarządzające portami, oraz jednostki wykonujące prace i operujące sprzętem znajdującym się w tych portach, a także operatorzy systemów ruchu statków
 • Transport drogowy - organy administracji drogowej odpowiedzialne za zarządzanie ruchem drogowym, z wyłączeniem podmiotów publicznych, dla których zarządzanie ruchem lub obsługa inteligentnych systemów transportowych jest inną niż istotna częścią ich ogólnej działalności
 • Instytucja kredytowa
 • Operatorzy systemów obrotu
 • Kontrahenci centralni (CCP)
 • Świadczeniodawcy usług zdrowotnych
 • Laboratoria referencyjne UE
 • Podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową w zakresie produktów leczniczych, podmioty produkujące podstawowe substancje farmaceutyczne oraz leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne, podmioty produkujące wyroby medyczne uznane za mające krytyczne znaczenie podczas danego stanu zagrożenia zdrowia publicznego („wykaz wyrobów medycznych o krytycznym znaczeniu w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego”)
 • Dostawcy i dystrybutorzy „wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”
 • Przedsiębiorstwa zbierające, odprowadzające lub oczyszczające ścieki komunalne, bytowe lub przemysłowe z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których zbieranie, odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych jest inną niż istotna częścią ich ogólnej działalności
 • Dostawcy usług zaufania
 • Dostawcy usług DNS, z wyłączeniem operatorów głównych serwerów nazw
 • Rejestry nazw TLD
 • Dostawcy publicznych sieci łączności elektronicznej
 • Dostawcy publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej
 • Dostawca punktu wymiany ruchu internetowego
 • Dostawcy usług chmurowych
 • Dostawcy usług ośrodka przetwarzania danych
 • Dostawcy sieci dostarczania treści
 • Dostawcy usług zarządzanych
 • Dostawcy usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa
 • podmioty administracji publicznej w ramach instytucji rządowych na szczeblu centralnym zdefiniowane przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym
 • podmioty administracji publicznej na szczeblu regionalnym zdefiniowane przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym
 • Operatorzy infrastruktury naziemnej należącej do, zarządzanej i obsługiwanej przez państwa członkowskie lub podmioty prywatne, które wspierają świadczenie usług kosmicznych, z wyjątkiem dostawców publicznych sieci łączności elektronicznej
 • Operatorzy świadczący usługi pocztowe, w tym dostawcy usług kurierskich
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami, z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których gospodarowanie odpadami nie stanowi głównej działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją substancji oraz wytwarzaniem i dystrybucją substancji lub mieszanin, a także przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem z substancji lub mieszanin wyrobów
 • Przedsiębiorstwa spożywcze zajmujące się dystrybucją hurtową oraz przemysłowymi produkcją i przetwarzaniem
 • Produkcja wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • Produkcja urządzeń elektrycznych
 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie in dziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
 • Dostawcy internetowych platform handlowych
 • Dostawcy wyszukiwarek internetowych
 • Dostawcy platform usług sieci społecznościowych
 • Organizacje badawcze

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Mniej niż 50
 • Pomiędzy 50 a 250
 • Więcej niż 250
 • Mniej niż 10 mln Euro
 • Pomiędzy 10 a 50 mln Euro
 • Powyżej 50 mln Euro

Twój wynik:

Twoje odpowiedzi
Wielkość firmy 0 - 10 pracowników Zmień

Adam Woźniak

Executive Director

Skontaktuj się z Adam Woźniak, by skonsultować swój wynik.

*Zgoda obowiązkowa
Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności i Klauzuli informacyjnej.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT
Dowiedz się więcej