Program „Cyberbezpieczny Samorząd”

Czym jest Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wspieramy JST z całej Polsce we wszystkich obszarach konkursu grantowego w tym w przygotowaniu wniosku, obszarze organizacyjnym i kompetencyjnym. 

 • Cyberbezpieczny Samorząd dla gmin, powiatów i województw

  Projekt Cyberbezpieczny Samorząd” będzie realizowany na terenie całego kraju. Zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe tj. 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST).Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi.  

 • Kiedy warto skorzystać?

  Warto, aby JST skorzystała z grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” w przypadku kiedy nie ma wystarczających środków finansowych na wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczających lub planuje ich modernizację. Ponadto, gdy doświadczyła incydentu związanego z cyberatakami lub naruszeniem bezpieczeństwa lub gdy wymagane jest osiągnięcie zgodności z przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, m.in. KRI i RODO 

Korzyści dla JST z programu Cyberbezpieczny Samorząd
Skorzystanie z grantu "Cyberbezpieczny Samorząd" może przynieść wiele korzyści dla samorządu, jego pracowników, ale także dla mieszkańców. Dlaczego warto zainteresować się tym programem?

Grant pokryje część lub całość kosztów wdrożenia projektu. Będzie to szczególnie korzystne dla samorządów o ograniczonych budżetach. Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu. 

 • Gminy: Wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN 
 • Powiaty: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN 
 • Samorządy Wojewódzkie: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN 

Wzrastająca liczba cyberataków wymaga wzmocnienia ochrony. Grant może pokryć koszty wdrożenia narzędzi, szkoleń i procedur, które pomogą samorządowi minimalizować ryzyko ataków. 

Ataki lub incydenty cybernetyczne mogą prowadzić do kosztownych przerw w działaniu i utraty danych. Wdrażając odpowiednie środki, samorząd minimalizuje te ryzyka. 

W dzisiejszych czasach samorządy przechowują ogromne ilości wrażliwych danych mieszkańców. Grant „Cyberbezpieczny Samorząd” może pomóc w wdrożeniu skutecznych środków ochrony danych, co jest kluczowe dla uniknięcia wycieków i naruszeń prywatności. 

Program grantowy może zawierać szkolenia dla pracowników samorządu na temat cyberbezpieczeństwa. To zwiększy ich świadomość i umiejętność rozpoznawania potencjalnych zagrożeń. 

Samorządy są zobowiązane do przestrzegania przepisów i regulacji w tym dotyczących ochrony danych, np. RODO. Grant pomoże w spełnieniu tych wymagań. 

Inwestycje w cyberbezpieczeństwo mają długoterminowy charakter. Dzięki programowi grantowemu samorząd może budować trwałe rozwiązania na przyszłość. 

Wykazanie, że samorząd inwestuje w rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, poprawi jego wizerunek w oczach mieszkańców i partnerów 

Wdrażając cyberbezpieczeństwo, samorząd pokazuje, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo informatyczne mieszkańców i dba o ich bezpieczeństwo. 

Dobre praktyki cyberbezpieczeństwa mogą również przyczynić się do ogólnego wzrostu efektywności działania samorządu, eliminując zagrożenia i zakłócenia. 

Grant „Cyberbezpieczny Samorząd” oferuje samorządom możliwość wzmocnienia ich infrastruktury IT, ochrony danych i podniesienia świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. To inwestycja, która ma długoterminowy wpływ na funkcjonowanie samorządu oraz bezpieczeństwo mieszkańców. 

Zakres wsparcia

 • Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa:

  Przygotowanie projektu w tym przeprowadzenie Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa na potrzeby przygotowania koncepcji realizacji konkursu grantowego, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej, 

 • Usługi wspomagające

  Świadczenie usług wspomagających realizację projektu, tj. usług doradczych w trakcie realizacji projektu, 

 • Wsparcie merytoryczne i odbiory techniczne

  Wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji odbiorów elementów zakupionych w ramach dotacji, 

 • Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa na zakończenie projektu

  Przeprowadzenie Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w jednostce na zakończenie realizacji  projektu (w terminie umożliwiającym złożenie wniosku rozliczającego grant). 

   

Strategia rozwoju gminy 7 kluczowych kroków

Cykl artykułów o najistotniejszych elementach strategii rozwoju gminy

Zobacz cykl

Proces realizacji

Przeprowadzenie Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa
 • Etap I

  Ankieta na potrzeby przygotowania koncepcji realizacji konkursu grantowego.

 • Analiza obszaru organizacyjnego – dokumentacja i procedury

  1. Przegląd dokumentacji stosowanej w JST w tym:

  – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),

  – obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego,

  – stosowania kryptografii i szyfrowania,

  – kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej,

  – używania urządzeń mobilnych,

  2. Przegląd analizy ryzyka (ocena metodyk),

 • Analiza obszaru technicznego (systemy, narzędzia, oprogramowanie, sprzęt)
  • Analiza systemów teleinformatycznych w JST, w tym
  • urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa,
  • rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa,
  • skanerów podatności,
  • systemów zarządzania podatnościami,
  • zarządzania zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi;
  • systemy i usługi na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC)
 • Analiza obszaru kompetencyjnego - szkolenia
  • Analiza zakresu szkoleń przeprowadzanych w JST  i weryfikacja tematyki szkoleń  
  • budujących świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST; 
  • istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji; 
  • powiązanych z testami socjotechnicznymi, które weryfikują świadomość zagrożeń i reakcji personelu 
 • Przygotowanie koncepcji projektu wraz z niezbędną argumentacją w oparciu o KRI, zgodnie z wymogami Konkursu Grantowego i przeprowadzenie audytu

  Audyt wdrożeniowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, po zakończeniu realizacji projektu grantowego (w związku z obowiązkiem ciążącym na kierownictwie podmiotu publicznego zgodnie z zapisami w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017 poz. 2247)) 

   

Ankieta na potrzeby przygotowania koncepcji realizacji konkursu grantowego.

Dlaczego Grant Thornton?

Dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z samorządami

Skutecznie wspieramy JST w pracy nad programami rewitalizacyjnymi, pozyskiwaniu dotacji oraz w wytyczaniu ich kierunków rozwoju na kolejne lata. Na przestrzeni ostatnich 20 lat pozyskaliśmy miliardy złotych na inwestycje publiczne, takie jak: budowa i remont dróg, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Mamy ogromną satysfakcję, że nasza praca pomaga w rozwoju lokalnych społeczności.

 • 20+

  opracowanych strategii rozwoju

 • 30+

  opracowanych programów rewitalizacji

 • 500+

  napisanych wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności

 • Miliardy

  złotych pozyskanego wsparcia na projekty samorządowe

Zapytaj o ofertę usługi

Program „Cyberbezpieczny Samorząd”

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Wsparcie dla samorządów

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów